twitter instagram YouTube

2017-01-31
Granty w ramach programu „Decydujesz, pomagamy”

Tesco Polska przy wsparciu Fundacji Tesco Dzieciom oraz Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” ogłosiło nabór do pierwszej edycji programu „Decydujesz, pomagamy”.

NA CO MOŻNA UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE.

W programie można składać wnioski na projekty dotyczące następujących działań:

 1. Wsparcie lokalnej aktywności na rzecz otoczenia – środowiska przyrodniczego, przestrzeni publicznej oraz jakości życia mieszkańców poprzez zaangażowanie i oddolne działania lokalnych społeczności np.:

  ożywienie przestrzeni publicznej np. poprzez tworzenie miejsc spotkań, placów zabaw
  1. miejskie ogrodnictwo, rewitalizacja terenów zielonych
  2. tworzenie tras turystycznych
  3. dostosowywanie przestrzeni do potrzeb mieszkańców (np. rodziców z dziećmi, osób starszych, osób z niepełnosprawnościami)
  4. tworzenie nowych możliwości spędzania wolnego czasu dla lokalnej społeczności
 2. Edukacja dzieci i młodzieży, kształtowanie umiejętności miękkich wśród młodzieży i studentów, na przykład

  organizacja obozów dla dzieci, dziennych form spędzania czasu
  1. organizacja zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży
  2. organizacja kursów i warsztatów poświęconych kompetencjom społecznym (np. umiejętnościm przywódczym, negocjacjom, komunikacyjnym)
  3. edukacja w zakresie zdrowej żywności i niemarnowania jedzenia
 3. Ochrona i promocja zdrowia oraz aktywnego stylu życia – projekty skierowane na budowanie zdrowych nawyków dzieci, młodzieży i dorosłych, na przykład

  organizacja wydarzeń, kursów kulinarnych promujących zdrowe odżywianie
  1. szkolenia, warsztaty, seminaria z zakresu zdrowia, zdrowego stylu życia
  2. tworzenie nowych możliwości spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży (np. zajęcia sportowe, kluby młodzieżowe)
  3. przedziwdziałanie marnowaniu żywności

Istotnym kryterium jest skierowanie działań do lokalnej społeczności. Możliwe jest skierowanie działań do konkretnej grupy odbiorców: dzieci, młodzież, osoby starsze lub z niepełnosprawnościami.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE

o granty mogą ubiegać się :

 • Organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 pkt. 2 ustwy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • Grupy nieformalne działające lokalnie (min. 3 osoby) – np. koła gospodyń wiejkich, grupy sąsiedzkie, rady sołeckie i inne. W przypadku grup nieformalnych konieczne jest uzyskanie „parasola” organizacji pozarządowej lub instytucji publicznej, udzielającej grupie rekomendacji oraz użyczającej osobowości prawnej (szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie Programu)
 • Możliwe jest składanie wniosków w partnerstwie gdzie jedna ze stron jest organizacja pozarządowa a drugą instytucja publiczna (np. biblioteka, dom kultury, ośrodek pomocy społecznej). W takim przypadku wniosek składa organizacja pozarządowa.

KWOTA DOFINANSOWANIA.

Łączna kwota dofinansowania przewidziana w programie to 750 000 zł. Przy czym środki te zostaną rozdzielone pomiędzy 150 organizacji.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski należy składać w terminie do 5 lutego 2017 (do godz. 23:59) w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie www.tesco.pl/pomagamy .

Dodatkowe informacje oraz szczegóły znajdują się w Regulaminie Programu dostępnym na stronie www.tesco.pl/pomagamy

 

źródło: www.pomagamy.tesco.pl

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas