twitter instagram YouTube

2020-11-04
Groby i cmentarze wojenne w kraju

Groby i cmentarze wojenne w kraju

Celem programu jest wspieranie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącymi materialne świadectwo kluczowych wydarzeń z historii Polski związanych z walką i męczeństwem, a także wspieranie prowadzenia działań naukowych upowszechniających wiedzę na temat tych wydarzeń

O PROGRAMIE:

Celem programu jest wspieranie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącymi materialne świadectwo kluczowych wydarzeń z historii Polski związanych z walką i męczeństwem, a także wspieranie prowadzenia działań naukowych upowszechniających wiedzę na temat tych wydarzeń

CEL PROGRAMU:

Strategicznym celem programu jest wspieranie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącymi materialne świadectwo kluczowych wydarzeń z historii Polski związanych z walką i męczeństwem. Realizacja ustawowych zadań ministra służy podtrzymywaniu i rozpowszechnianiu tradycji narodowej i państwowej. Celem programu jest otoczenie grobów i cmentarzy wojennych w kraju opieką polegającą na :

• prowadzeniu robót budowlanych, prac remontowych, konserwatorskich i restauratorskich;

• zabezpieczeniu i utrzymaniu w jak najlepszym stanie;

• prowadzeniu badań archeologicznych i prac poszukiwawczych;

• prowadzeniu prac związanych z urządzeniem grobu/kwatery/cmentarza wojennego;

• dokumentowaniu i prowadzeniu badań naukowych;

• popularyzowaniu i upowszechnianiu wiedzy.

Promowane jest:

• obejmowanie opieką obiektów, których stan zachowania wymaga podjęcia niezwłocznego działania;

• opieka nad grobami i cmentarzami wojennymi o wyjątkowej wartości historycznej;

• nadanie lub przywrócenie odpowiedniej rangi obiektom grobownictwa wojennego;

• wykorzystanie nowoczesnych metod badań, edukacji, i promocji;

• zaangażowanie w opiekę nad grobami i cmentarzami wojennymi jak największej liczby różnych podmiotów;

• stosowanie, w ramach obowiązujących przepisów prawa, rozwiązań sprzyjających lepszej ochronie prawnej grobów i cmentarzy wojennych

Z uwagi na konieczność realizacji zadań z uwzględnieniem uwarunkowań związanych z ograniczeniami, zakazami i nakazami, o których mowa w art.

46 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239), w roku 2021 w

celu zwiększenia możliwości prowadzenia działań w dobie pandemii, procedury programu znacząco ograniczają wymagania odnośnie wkładu własnego

wnioskodawców or az rozszerzają koszty kwalifikowane.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

• samorządowe instytucje kultury (które nie są współprowadzone przez ministra);

• organizacje pozarządowe;

• jednostki samorządu terytorialnego ;

• uczelnie publiczne i uczelnie niepubliczne;

• kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.

Wszystkich beneficjentów dotyczy obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków finansowych ministra oraz wydatków dokonywanych z tych środków

WYSOKOŚĆ DOTACJI: 

Od 10 000 zł do 300 000 zł

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

Do 30 listopada, Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek w terminie do 16 listopada 2020 roku są informowani przez instytucję zarządzającą o stwierdzeniu we wniosku ewentualnych błędów i uchybień formalnych.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

zadania 1-roczne

(01.01.2021. - 31.12.2021.)

zadania 2-letnie

(01.01.2021. - 31.12.2022.)

zadania 3-letnie

(01.01.2021. - 31.12.2023.)

DODATKOWE INFORMACJE: 

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu www.gov.pl/web/kultura/groby-i-cmentarze-wojenne-w-kraju2

KONTAKT:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Departament Dziedzictwa Kulturowego
Krakowskie Przedmieście 15/17,
00-071 Warszawa

Informacje telefoniczne dotyczące programu są udzielane w godzinach 10:00 – 14:00 przez następujące osoby:
Iwona Szost tel. 22 42-10-583, iszost@mkidn.gov.pl
Ewa Zapolska-Pilich - tel. (22) 42-10-406, ezapolska@mkidn.gov.pl 
Roman Wojno - tel. (22) 42-10-407, rwojno@mkidn.gov.pl 
Pani Katarzyna Słowińska, kslowinska@mkidn.gov.pl ; tel. 22 42 10 352

adres portalu EBOI: https://esp.mkidn.gov.pl/ 

W przypadku problemów z funkcjonowaniem EBOI uprzejmie prosimy o kontakt z pomocą techniczną: tel. (61) 624 00 88 w godzinach 8-16 wnioski@eboi.sputnik.pl 

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas