twitter instagram YouTube

2015-06-25
II nabór do X edycji Programu „Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży”

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło II nabór wniosków do X edycji Programu „Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży” na rok 2015. Program skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 12 – 18 lat. Termin składania wniosków: do dnia 22 lipca 2015 r.

O programie:

Program skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 12 – 18 lat. W ramach Programu możliwe jest dofinansowanie projektów obejmujących pobyt w Polsce grupy ukraińskiej młodzieży wraz z opiekunami, realizującej projekt wspólnie z grupą polskiej młodzieży.

Cele operacyjne programu:

  • wzajemne poznanie się młodych Polaków i Ukraińców oraz nabycie wiedzy na temat współczesnej Polski i Ukrainy
  • pokazanie podobieństw i odmienności kulturowych
  • zapoznanie młodzieży z historią lokalną

Szczegółowy program projektów samodzielnie kształtują polscy organizatorzy w porozumieniu z partnerami ukraińskimi, niemniej warunkiem otrzymania wsparcia będzie włączenie do programu projektu następujących komponentów:

  • „Historia lokalna”. Młodzież polska przygotowuje zajęcia z historii własnej miejscowości.
  • „Kultura regionu”. Prezentacja kultury danego regionu na kulturalnej mapie Polski.
  • „Poznajemy język sąsiada”. Młodzi ludzie poznają podstawy języka sąsiada.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

-organizacje pozarządowe,

-samorządowe instytucje kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i jednostki samorządu terytorialnego.

Termin składania wniosków: do dnia 22 lipca 2015 r. włącznie (decyduje data stempla pocztowego).

Zadania można realizować w terminie od 21 sierpnia 2015 r. do 10 grudnia 2015 r.

Wnio­ski, wraz z wy­ma­ga­ny­mi za­łącz­ni­ka­mi, na­le­ży prze­słać pocz­tą na adres:

Na­ro­do­we Cen­trum Kul­tu­ry

ul. Płocka 13

01-​231 War­sza­wa

z do­pi­skiem na ko­per­cie: Pro­gram Pol­sko – Ukra­iń­ska Wy­mia­na Mło­dzie­ży.

Prosimy o przesłanie wniosku w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD w formacie Word.

Szczegółowe informacje o zasadach Programu znajdują się w zakładce Polsko-Ukraińska Wymiana MłodzieżyDokumenty.

Pobierz

Regulamin PUWM 2015 II nabór (.pdf)

Kontakt

Iwona Grodz­ka
Pro­gram Pol­sko-​Ukra­iń­ska Wy­mia­na Mło­dzie­ży

(+48 22) 21 00 154
igrodzka@​nck.​pl

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas