twitter instagram YouTube

2020-11-26
I edycja konkursu grantowego Grant na zdrowie

I edycja konkursu grantowego Grant na zdrowie

Gedeon Richter zaprasza do udziału w I edycji konkursu grantowego Grant na zdrowie – Gedeon Richter i Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej w służbie pacjentom. Zgłoszenia do Konkursu należy przesłać w terminie do 30 listopada 2020 r.

O PROGRAMIE:

Przedmiotem Konkursu jest wykonanie Zadań przez Uczestników i wyłonienie najlepszych projektów które odpowiadają na najważniejsze potrzeby zdrowotne kobiet oraz przyczynią się do budowania świadomości pacjentek nt. profilaktyki, standardów w leczeniu bądź poprawią jakość życia w chorobie.

CEL KONKURSU:

Celem Konkursu jest pomoc organizacjom pacjentów w realizacji inicjatyw i/lub zachęcenie do podejmowania nowych projektów, mających na celu wsparcie pacjentów, bądź opiekunów pacjentów w zakresie szeroko rozumianej świadomości nt. zdrowia kobiet.

Działania zaproponowane w Projekcie nie mogą dotyczyć produktów leczniczych, w szczególności obejmować ich zakupu ani promocji.

Zaproponowane w Projekcie działania powinny być zaplanowane do realizacji w 2021 r.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Do Konkursu mogą przystąpić polskie organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia), których celem statutowym jest poprawa życia, bądź zdrowia pacjentów bądź ich opiekunów w dowolnym obszarze terapeutycznym.

Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie dwa Projekty.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Nagrodę w Konkursie stanowią dwa granty o maksymalnej wysokości do 20 000 zł, które mogą zostać przyznane dla Uczestników. Kapituła Konkursu może przyznać maksymalnie dwa granty takiej samej wysokości dwóm Projektom, dwóm różnym Uczestnikom.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Zgłoszenia do Konkursu należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: grantnazdrowie@grodzisk.rgnet.org w  terminie do 30 listopada 2020 r. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 11 lutego 2021 r.

DODATKOWE INFORMACJE:

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są pod adresem: https://www.gedeonrichter.pl/grant-na-zdrowie/

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas