twitter instagram YouTube

2021-12-07
Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych

Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych

Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

W związku z Uchwałą Rady Miejskiej Leszna Nr XLVI/ 570/2010 z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Prezydent Miasta Leszna zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty działające w sferze pożytku publicznego działające na terenie miasta Leszna lub na rzecz jego mieszkańców,  do konsultacji w formie pisemnego lub elektronicznego składania uwag i opinii do przygotowanego projektu uchwały.

Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zostanie zamieszczony w dniu 9 grudnia 2021 r. w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.leszno.pl, na stronie internetowej Urzędu Miasta Leszna  www.ngo.leszno.pl i Platformie Konsultacji Społecznych www.leszno.konsultacjejst.pl.

Zgodnie z zapisami wyżej wymienionej Uchwały Nr XLVI/ 570/2010 z dnia 30 września 2010 r.  określa się:

  • termin rozpoczęcia konsultacji na dzień: 9 grudnia 2021 roku;
  • termin zakończenia konsultacji na dzień: 16 grudnia 2021 roku (godz.15:30);
  • obszar, na terenie którego realizowane będą konsultacje: Miasto Leszno.

Kto może wziąć udział:

organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie miasta Leszna lub na rzecz jego mieszkańców.

Forma konsultacji:

pisemne lub elektroniczne składanie uwag i opinii do projektu uchwały na formularzu konsultacji.

Projekt uchwały podlegającej konsultacji i formularz konsultacji  udostępnia się:

  • na Platformie Konsultacji Społecznych: leszno.konsultacjejst.pl;
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Leszna: ngo.leszno.pl;
  • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu: bip.leszno.pl;
  • na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Leszna przy Al. Jana Pawła II 21a;
  • w Biurze Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w budynku Urzędu Miasta Leszna przy Al. Jana Pawła II 21a (na parterze, tel. 65 529 54 03).

 

Wypełniony formularz można odesłać drogą korespondencyjną lub bezpośrednio złożyć w Biurze Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Urząd Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21a, 64-100 Leszno z dopiskiem „Konsultacje społeczne”  lub przesłać drogą elektroniczną na adres: ngo@leszno.pl z wyżej wymienionym dopiskiem w nieprzekraczalnym terminie do 16 grudnia 2021 roku do godz.15:30. Liczy się data wpływu do Urzędu Miasta Leszna.

Opinie i uwagi organizacji złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Miasta Leszna.

Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz przyjmowanie uwag jest Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, kontakt: Katarzyna Krzymińska tel. 65 529 54 03, e-mail: ngo@leszno.pl.

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas