twitter instagram YouTube

2020-11-06
Infrastruktura szkolnictwa artystycznego

Infrastruktura szkolnictwa artystycznego

Celem programu jest zapewnienie optymalnych warunków dla procesu kształcenia artystycznego poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury szkół, placówek i uczelni artystycznych.

CEL PROGRAMU:

Strategicznym celem programu jest zapewnienie optymalnych warunków dla procesu kształcenia artystycznego poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury szkół, placówek i uczelni artystycznych. Szeroki katalog działań programu, obejmujący prace budowlane, opracowywanie dokumentacji technicznej czy zakup wyposażenia niezbędnego dla realizacji celów statutowych, daje możliwość finansowania zadań generujących istotne zmiany jakościowe w zakresie sprawności i efektywności funkcjonowania zaplecza materialno-technicznego podmiotów objętych zakresem programu.

• Ze względu na zróżnicowany stan infrastruktury szkolnictwa artystycznego założenia programu dopuszczają finansowanie zadań o charakterze interwencyjnym, związanych choćby z koniecznością zakończenia wieloletnich inwestycji czy wdrażaniem działań zapewniających uczniom i studentom niezbędne warunki do realizacji kształcenia (np. bezpieczeństwo i higienę pracy, likwidację skutków zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych). Jednakże kluczowe dla realizacji celów programu będzie dofinansowywanie inwestycji wpisujących się w kompleksowy plan rozwoju danego podmiotu i przyczyniających się do faktycznego zwiększenia jego potencjału edukacyjno-artystycznego. Istotnym kryterium oceny projektów będą zarówno korzyści wynikające z realizacji zadania na tle potrzeb podobnej grupy wnioskodawców, jak i zdolność do prowadzenia działań inwestycyjnych oraz działalność kulturalno-edukacyjna w okresie 2 ostatnich lat, a także organizowanie ważnych dla szkolnictwa artystycznego przedsięwzięć. Biorąc pod uwagę fakt, że istotnym czynnikiem umożliwiającym skuteczną realizację projektów, o wyżej nakreślonym profilu, jest stabilność finansowa i organizacyjna, zostaje wprowadzona w ramach programu możliwość finansowania zadań w trybie wieloletnim, a suma dofinansowań udzielanych w tym trybie może wynieść do 40% budżetu programu w danym roku budżetowym. Wsparcie finansowe kierowane będzie do podmiotów, których zadania powstaną w oparciu o stabilne źródła finansowania, przy założeniu, że autorzy projektów gwarantują konsekwentną realizację podjętych działań.

• Istotnym celem programu jest zwiększenie dostępności do efektów realizowanych zadań osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062),

• w tym osobom z niepełnosprawnościami.

• Efektem realizowanych w ramach programu inwestycji będzie tworzenie warunków dla wprowadzania wysokich standardów kształcenia oraz rozwój szkolnictwa artystycznego w Polsce.

• Z uwagi na konieczność realizacji zadań z uwzględnieniem uwarunkowań związanych z ograniczeniami, zakazami i nakazami, o których mowa w art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239), w roku 2021 w celu zwiększenia możliwości prowadzenia działań w dobie pandemii, procedury programu znacząco ograniczają wymagania odnośnie wkładu własnego wnioskodawców.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

1) uczelnia artystyczna;

2) publiczna szkoła artystyczna prowadząca samodzielną księgowość;

3) niepubliczna szkoła artystyczna prowadząca samodzielną księgowość;

4) jednostka samorządu terytorialnego – wyłącznie jako organ prowadzący publiczną szkołę artystyczną, w przypadku szkoły nieprowadzącej samodzielnej księgowości;

5) podmiot będący organem prowadzącym niepubliczną szkołę artystyczną, w przypadku szkoły nie prowadzącej samodzielnej księgowości;

6) kościół i związek wyznaniowy oraz ich osoba prawna, wyłącznie jako organ prowadzący szkoły artystyczne;

7) placówka zapewniająca opiekę i wychowanie uczniom szkół artystycznych w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

Wszystkich beneficjentów dotyczy obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków

finansowych ministra oraz wydatków dokonywanych z tych środków.

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Od 50 000 zł do 2 000 000 zł

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 30 listopada 2020 r.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

zadania 1-roczne (01.01.2021. - 31.12.2021.)

zadania 2-letnie (01.01.2021. - 31.12.2022.)

zadania 3-letnie (01.01.2021. - 31.12.2023.)

DODATKOWE INFORMACJE: Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu. www.gov.pl/web/kultura/infrastruktura-szkolnictwa-artystycznego3

KONTAKT:
 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa

Informacje telefoniczne dotyczące programu są udzielane w godzinach 10:00 – 14:00 przez następujące osoby:

Katarzyna Kozina - tel. (22) 551-57-93, kkozina@mkidn.gov.pl
Paweł Stułka - tel. (22) 551-57-92, pstulka@mkidn.gov.pl

adres portalu EBOI: esp.mkidn.gov.pl/

W przypadku problemów z funkcjonowaniem EBOI uprzejmie prosimy o kontakt z pomocą techniczną: tel. (61) 624 00 88 w godzinach 8-16 
wnioski@eboi.sputnik.pl

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas