twitter instagram YouTube

2017-04-26
Inicjatywa "Wolontariusze pomocy UE"

Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków, którego celem jest wzmocnienie zdolności organizacji wysyłających i przyjmujących zamierzających uczestniczyć w inicjatywie „Wolontariusze pomocy UE” i zapewnienie zgodności ze standardami i procedurami odnoszącymi się do kandydatów na wolontariuszy i wolontariuszy pomocy UE.

Zaproszenie do składania wniosków – EACEA 09/2017
Inicjatywa „Wolontariusze pomocy UE”: pomoc techniczna dla organizacji wysyłających Budowanie zdolności organizacji przyjmujących w zakresie pomocy humanitarnej (2017/C 67/09)

Na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 375/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. ustanawiającego Europejski Ochotniczy Korpus Pomocy Humanitarnej („inicjatywa »Wolontariusze pomocy UE«”) (zwanego dalej inicjatywą „Wolontariusze pomocy UE”) ustanawia się ramy wspólnych działań wolontariuszy europejskich na rzecz wspierania i uzupełniania pomocy humanitarnej w państwach trzecich.

W ramach tych przepisów niniejsze zaproszenie do składania wniosków będzie podstawą finansowania poprzez wsparcie działań służących zwiększeniu zdolności przyszłych organizacji przyjmujących w zakresie przygotowania na kryzysy humanitarne i reagowania na nie. Ponadto udzielone zostanie wsparcie działań służących zwiększeniu zdolności technicznych przyszłych organizacji wysyłających w zakresie uczestniczenia w inicjatywie „Wolontariusze pomocy UE”.

Cel

Celem niniejszego zaproszenia jest zwiększenie zdolności organizacji wysyłających i przyjmujących zamierzających przystąpić do inicjatywy „Wolontariusze pomocy UE” oraz zapewnienie zgodności ze standardami i procedurami dotyczącymi kandydatów na wolontariuszy i wolontariuszy pomocy UE, tak aby mogły one ubiegać się o certyfikację konieczną do delegowania wolontariuszy pomocy UE.

Komisja Europejska oczekuje, że dzięki niniejszemu zaproszeniu osiągnięte zostaną następujące rezultaty:

Około 110 organizacji wysyłających i przyjmujących zwiększa swoje zdolności w takich dziedzinach, jak:

 • zarządzanie ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi, przygotowanie się na nie oraz reagowanie na nie;
 • łączenie pomocy doraźnej, odbudowy i rozwoju (LRRD),
 • wzmacnianie lokalnego wolontariatu w państwach trzecich,
 • zdolności w zakresie uczestnictwa w certyfikacji, w tym zdolności administracyjne,
 • zdolność wczesnego ostrzegania lokalnych społeczności.

Kryteria kwalifikowalności

Kwalifikujące się podmioty

Organizacja składająca wniosek w imieniu wszystkich wnioskodawców (koordynator) będzie odpowiadała prawnie za Konsorcjum w relacjach umownych z Agencją.

Wnioski dotyczące zarówno działań w zakresie pomocy technicznej, jak również działań w zakresie budowania zdolno­ści muszą być przedłożone przez:

 • pozarządowe organizacje nienastawione na zysk utworzone zgodnie z prawem państwa członkowskiego, których siedziba główna znajduje się na terytorium Unii,
 • podmioty prawa publicznego o charakterze cywilnym podlegające przepisom prawa państwa członkowskiego,
  lub
 • Międzynarodową Federację Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

Za kwalifikujące się uznaje się wyłącznie wnioski złożone przez osoby prawne mające siedzibę w następujących państwach: państwa członkowskie Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niderlandy, Niemcy, Polska, Portugalia, Republika Czeska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy, Zjednoczone Królestwo.

W przypadku zarówno działań w zakresie pomocy technicznej, jak też działań w zakresie budowania zdolności koordynator każdego projektu prowadzi działalność w dziedzinie pomocy humanitarnej określonej w art. 3 lit. d) rozporządzenia przez co najmniej 3 lata.

„Pomoc humanitarna” oznacza działania i akcje w państwach trzecich mające zapewnić zgodne z potrzebami wsparcie w sytuacjach kryzysowych, którego celem jest ochrona życia, przynoszenie ulgi w cierpieniu ludzi i zapobieganie mu, a także zachowanie godności ludzkiej w obliczu klęsk żywiołowych lub sytuacji kryzysowych wywołanych przez człowieka. Obejmuje ona wsparcie, pomoc doraźną i ochronę w sytuacjach kryzysu humanitarnego lub bezpośrednio w ich następstwie, działania wspierające mające zapewnić dostęp do potrzebujących i ułatwić swobodny przepływ pomocy, jak również akcje zmierzające do poprawy gotowości na wypadek klęsk żywiołowych i zmniejszenia ryzyka ich wystąpienia, a także działania na rzecz wzmocnienia odporności i zdolności w zakresie radzenia sobie z kryzysami i ich przezwyciężania.

Wnioskodawcy mogą przedkładać projekty dotyczący zarówno pomocy technicznej, jak również budowania zdolności. W takim przypadku wnioskodawcy wskazują w swoim wniosku, że dotyczy on obu rodzajów działań.

W przypadku pomocy technicznej

Wnioskodawcy muszą należeć do jednej z poniższych kategorii:

 • pozarządowe organizacje nienastawione na zysk utworzone zgodnie z prawem państwa członkowskiego, których siedziba główna znajduje się na terytorium Unii,
 • podmioty prawa publicznego o charakterze cywilnym,
  lub
 • Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

Projekty są opracowywane i wdrażane przez międzynarodowe konsorcja obejmujące podmioty pochodzące z co najmniej trzech państw uczestniczących w programie, należące do jednej z kategorii wymienionych w art. 10 ust. 3 lit. c) rozporządzenia.

W przypadku każdego projektu przynajmniej koordynator lub jeden wnioskodawca musi prowadzić działalność w zakresie zarządzania woluntariuszami przez co najmniej 3 lata.

W przypadku budowania zdolności

Wnioskodawcy muszą należeć do jednej z poniższych kategorii:

 • pozarządowe organizacje nienastawione na zysk działające lub mające siedzibę w państwie trzecim na mocy prawa obowiązującego w tym państwie,
 • podmioty prawa publicznego o charakterze cywilnym,
  lub
 • międzynarodowe agencje i organizacje, które nie mogą występować w charakterze koordynatora i które muszą pochodzić z państwa trzeciego.

Projekty są opracowywane i wdrażane przez międzynarodowe partnerstwa obejmujące podmioty pochodzące z co najmniej dwóch państw uczestniczących w programie, należące do jednej z kategorii wymienionych w rozporządzeniu (art. 10 ust. 3 lit. c)) oraz podmioty pochodzące z co najmniej dwóch państw trzecich, w których prowadzone są działania i operacje pomocy humanitarnej zgodnie z definicją podaną w art. 3 lit. d), należące do jednej z kategorii wymienionych w art. 10 ust. 4 lit. c).

 • W przypadku każdego projektu koordynator i co najmniej jeden wnioskodawca z państwa uczestniczącego w programie muszą prowadzić działalność w dziedzinie pomocy humanitarnej zgodnie z definicją podaną w art. 3 lit. d) rozporządzenia przez co najmniej 3 lata.
 • W przypadku każdego projektu co najmniej jeden wnioskodawca z państw trzecich, w których prowadzone są dzia­ łania i operacje pomocy humanitarnej, prowadzi działalność w dziedzinie pomocy humanitarnej zgodnie z definicją podaną w art. 3 lit. d) rozporządzenia.
 • Przynajmniej koordynator lub jeden wnioskodawca z państwa uczestniczącego w programie musi prowadzić działalność w dziedzinie zarządzania woluntariuszami przez co najmniej 3 lata.

Kwalifikujące się działania

Kwalifikujące się działania obejmują:

 • wizyty studyjne/ewaluacyjne w celu dopracowania i sfinalizowania oceny potrzeb związanych z działaniem,
 • działania służące budowie/zwiększeniu zdolności,
 • seminaria i warsztaty,
 • obserwację pracy („job shadowing”),
 • programy partnerstwa i wymianę pracowników,
 • wymianę w zakresie wiedzy, organizacyjnego uczenia się i dobrych praktyk,
 • wizyty studyjne,
 • działania na rzecz wspierania budowania partnerstwa,
 • działania wspierające organizacje w przestrzeganiu podstawowych standardów humanitarnych,
 • działania służące zacieśnianiu współpracy regionalnej,
 • opracowywanie internetowych możliwości dla wolontariuszy oraz zarządzanie nimi.

Dodatkowe kwalifikujące się działania w podziale na poddziałania:

 • Pomoc techniczna
  • instruktaż/doradztwo dla kluczowych opłacanych pracowników organizacji wysyłających i wolontariuszy.
 • Budowanie zdolności
  • szkolenia dla trenerów/instruktorów/doradców/multiplikatorów z państw trzecich,
  • wizyty studyjne trwające do 3 miesięcy dla kluczowych opłacanych pracowników lub wolontariuszy z państw trzecich przeprowadzane w europejskich organizacjach wnioskujących/partnerskich.
 • Budowanie zdolności technicznych w zakresie operacji pomocy humanitarnej, z naciskiem na:
  • metody oceny potrzeb/zarządzanie informacjami,
  • zarządzanie ryzykiem wystąpienia klęsk żywiołowych,
  • zmniejszenie ryzyka wystąpienia klęsk żywiołowych/gotowość na wypadek klęsk żywiołowych,
  • reagowanie kryzysowe (i powiązane dziedziny),
  • łączenie pomocy doraźnej, odbudowy i rozwoju,
  • wzmacnianie odporności i przystosowanie się do zmiany klimatu.

Kryteria przyznania dotacji

Kwalifikujące się wnioski zostaną ocenione w oparciu o następujące kryteria:

 • istotność projektu (maksymalnie 30 punktów),
 • jakość struktury projektu i jego wdrażania (maksymalnie 30 punktów),
 • jakość i istotność partnerstwa oraz uzgodnień w zakresie prowadzenia współpracy (maksymalnie 20 punktów),
 • oddziaływanie i rozpowszechnianie (maksymalnie 20 punktów).

Projekty, które ogółem uzyskają mniej niż 60 punktów, nie będą brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji w sprawie dofinansowania. Wszystkie projekty, zarówno dotyczące budowania zdolności, jak też dotyczące pomocy technicznej, zostaną sklasyfikowane według liczby uzyskanych punktów.

Dostępny budżet

Całkowity szacunkowy budżet przeznaczony na współfinansowanie projektów wynosi 7 607 000 euro. Maksymalna kwota dotacji wyniesie 700 000 euro. Wartość każdej dotacji będzie wynosić pomiędzy 100 000 a 700 000 euro.

Agencja przewiduje finansowanie 22 wniosków. Agencja zastrzega sobie prawo do nieprzyznania wszystkich dostępnych funduszy.

Ostateczny termin składania wniosków

Wnioski o dotacje muszą być sporządzone w jednym z języków urzędowych UE przy pomocy formularza elektronicznego (e-formularza) przeznaczonego do tego celu. Formularz elektroniczny jest dostępny w internecie pod następują­ cym adresem: https://eacea.ec.europa.eu/documents/eforms_en.

Prawidłowo wypełniony elektroniczny formularz wniosku należy złożyć do 3 lipca 2017 r. do godz. 12.00 (południe, czasu obowiązującego w Brukseli).

Po tym terminie system składania wniosków online zostanie zamknięty. Wnioskodawcy mogą przedkładać projekty dotyczący zarówno pomocy technicznej, jak również budowania zdolności. W takim przypadku wnioskodawcy wskazują w swoim wniosku, że dotyczy on obu rodzajów działań. Wnioski przesłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną nie będą akceptowane.

Informacje dodatkowe

Wnioski muszą odpowiadać warunkom zawartym we wskazówkach dotyczących składania wniosków – Zaproszenie do składania wniosków EACEA 09/2017 – oraz muszą być złożone za pomocą formularza elektronicznego przeznaczonego do tego celu, i zawierać stosowne załączniki. Dokumenty te są dostępne w internecie pod następującym adresem: https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding_en.

Wszelkie pytania należy kierować na adres: EACEA-EUAID-VOLUNTEERS@ec.europa.eu.

 

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas