twitter instagram YouTube

2017-03-23
Inicjatywy społeczne po stronie natury

Konkurs grantowy „Inicjatywy Społeczne PSN” w jednej z trzech kategorii a) ochrona lokalnych zasobów wodnych b) segregacja surowców wtórnych c) ekoinnowacje.

Cel konkursu :
Konkurs Grantowy polega na wyborze najciekawszych inicjatyw przygotowanych przez podmioty je realizujące i przyznaniu najlepszym z nich wsparcia finansowego w postaci Grantu na realizację podjętych działań.
Celami Konkursu Grantowego są:

a)kształtowanie postaw i świadomości ekologicznej społeczeństwa,
b)aktywna edukacja ekologiczna prowadzona w terenie,
c)wdrażanie pozytywnych działań związanych z ochroną lokalnych ekosystemów,
d)wspieranie lokalnych inicjatyw służących ochronie środowiska i ukazywaniu walorów przyrodniczych najbliższego środowiska naturalnego,
e)zainicjowanie szkolnych projektów służących zidentyfikowaniu i rozwiązaniu konkretnych problemów zarządzania środowiskiem w społecznościach lokalnych, powiązanych z przedmiotem programu,
f)wsparcie rozwiązania konkretnych problemów w zakresie ochrony środowiska,
g)wzrost świadomości ekologicznej, w tym szczególnie dzieci i młodzieży poprzez wdrożenie programu dla szkół,
h)zainicjowanie szkolnych projektów służących zidentyfikowaniu i rozwiązaniu konkretnych problemów zarządzania środowiskiem w społecznościach lokalnych, powiązanych z przedmiotem programu (las, woda).

Na co można otrzymać dofinansowanie:

Kategoria 1: OCHRONA LOKALNYCH ZASOBÓW WODNYCH
Działania mające na celu:
     -dbanie o stan środowiska naturalnego poprzez ochronę zasobów wodnych, w tym wód powierzchniowych i podziemnych w miejscu, gdzie Wnioskodawca planuje projekt;
     -wzrost świadomości na temat właściwego gospodarowania wodą, ochrony lokalnych zasobów wodnych oraz znaczenia małej retencji w ochronie przyrody / środowiska naturalnego realizowane poprzez:
  1.Projekty inwestycyjne, których efektem jest stworzenie alei drzew, ogólnodostępnych „zielonych miejsc” (różnego typu nasadzeń, zadrzewień), projekty zwiększające bioróżnorodność, projekty służące mikro i małej retencji, służące zatrzymaniu procesu degradacji zbiorowisk podmokłych (bagien, torfowisk, mokradeł), projekty obejmujące rewitalizację oczek wodnych oraz zbiorowisk podmokłych, ścieżki edukacyjne, instalacje dotyczące np. obiegu wody w przyrodzie, jej roli (funkcjonalne, edukacyjne i artystyczne),
  2.Projekty badawcze i edukacyjne rozumiane, jako organizacja warsztatów, debat, konferencji,wystaw, seminariów, eventów, happeningów, akcji społecznych, spektakli edukacyjno – artystycznych, tworzenie gier planszowych czy aplikacji.
Kategoria 2: SEGREGACJA SUROWCÓW WTÓRNYCH

Działania mające na celu:
       -dbanie o stan środowiska naturalnego poprzez prawidłowe zarządzanie segregacją surowców wtórnych,
       -wzrost świadomości na temat problemów w gospodarowaniu odpadami i recyklingu, realizowane poprzez:
  1.Projekty inwestycyjne rozumiane, jako drobna infrastruktura np. instalacja zgniatarek czy przygotowanie infrastruktury do segregacji surowców (w szkole, czy przy szlakach turystycznych), nowatorskie rozwiązania w dziedzinie segregacji odpadów w tym w miejscu ich powstawania;
  2.Projekty badawcze i edukacyjne rozumiane, jako organizacja warsztatów, debat, konferencji,wystaw, seminariów, eventów, happeningów, akcji społecznych, spektakli edukacyjno – artystycznych, tworzenie gier planszowych czy aplikacji.
Kategoria 3: EKOINNOWACJE

Działania innowacyjne mające na celu promowanie idei ekologii.

Kto może składać wnioski :

W Konkursie Grantowym mogą brać udział publiczne i niepubliczne przedszkola, publiczne i niepubliczne szkoły (podstawowe, gimnazja, średnie, zawodowe, technika), publiczne i niepubliczne uczelnie wyższe, oraz organizacje pożytku publicznego w szczególności fundacje i stowarzyszenia, instytucje kultury, instytuty naukowe, przedsiębiorstwa społeczne, oraz jednostki samorządu terytorialnego

 

Wysokość dotacji :

Wybrane projekty otrzymają wsparcie finansowe na ich realizację w wysokości do 15 000 zł.
Nagrodami Konkursu Grantowego – jest pula 160.000,00 PLN do rozdysponowania w postaci Grantów przeznaczonych na organizację działań opisanych w Projekcie spełniających cel Konkursu Grantowego.

Termin składania wniosków :
Termin składania wniosków upływa 27 kwietnia 2017 roku. Czas realizacji projektów to okres od 1 września 2017 do 31 marca 2018r.

Dodatkowe informacje, źródło oraz regulamin dostępny TUTAJ

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas