twitter instagram YouTube

2019-01-21
Innowacje społeczne

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju ogłasza konkurs na inkubację innowacji społecznych w temacie dostępności, Działanie 4.1 Innowacje społeczne. Termin naboru wniosków upływa 30 stycznia 2019 r.

O PROGRAMIE:

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-022/18 na inkubację innowacji społecznych w temacie dostępności, Działanie 4.1 Innowacje społeczne

CEL KONKURSU:

Poszukiwanie najciekawszych nowatorskich inicjatyw w ww. temacie, udzielenie niezbędnego wsparcia innowatorom społecznym, w tym w formie grantu, aby mogły się one rozwinąć w konkretne rozwiązania, a na końcu wdrożenie do praktyki tych przedsięwzięć, które w trakcie testowania sprawdzą się najlepiej.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Na prowadzenie tzw. inkubatora innowacji społecznych w temacie dostępności, który na potrzeby konkursu jest rozumiany jako dostępność produktów lub usług dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych o ograniczonej mobilności lub percepcji. Do zakresu obowiązków inkubatora będzie należało poszukiwanie najciekawszych nowatorskich inicjatyw w ww. temacie, udzielenie niezbędnego wsparcia innowatorom społecznym, w tym w formie grantu, aby mogły się one rozwinąć w konkretne rozwiązania, a na końcu wdrożenie do praktyki tych przedsięwzięć, które w trakcie testowania sprawdzą się najlepiej.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

Wnioskodawcą może być każdy podmiot, który samodzielnie albo jeśli zgłasza projekt wraz z partnerem/ami, spełnia wymienione poniżej warunki.

─ Na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w działalności w obszarach merytorycznych projektu tj. doświadczenie w inkubowaniu lub realizacji innowacji społecznych oraz doświadczenie merytoryczne w temacie konkursu, tj. dostępności produktów lub usług dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych o ograniczonej mobilności lub percepcji.

─ Zgłasza się do konkursu tylko raz. Dotyczy to też partnera/ów.

─ Zaangażuje do projektu trzy kluczowe osoby, z których jedna ma co najmniej 3-letnie doświadczenie w działaniach na rzecz dostępności, druga – co najmniej 3 letnie doświadczenie w inkubowaniu innowacji społecznych, trzecia – co najmniej 3-letnie doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów finansowanych z zewnętrznych źródeł. 

─ Zaangażuje do realizacji zadań merytorycznych osobę lub osoby z niepełnosprawnością.

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

Alokacja na konkurs wynosi 10 000 000 PLN.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski w ramach niniejszego konkursu należy składać elektronicznie od 26 listopada 2018 r. do 30 stycznia 2019 r. do godz. 15.00

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

DODATKOWE INFORMACJE:

KONTAKT:

Pytania można kierować na adres e-mail: konkurs.mikro@MIiR.gov.pl lub telefonicznie pod numerem 022 273 80 49.

ŹRÓDŁO:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Opublikował: lkostrowska@leszno.pl
Napisz do nas