twitter instagram YouTube

2015-06-25
Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej. Termin składania wniosków upływa 30 czerwca 2015 r.

Celem Konkursu jest realizacja programów mobilności ponadnarodowej ukierunkowanych na aktywizację zawodową osób młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym, z możliwym wykorzystaniem konkursu skoordynowanego na poziomie UE. Konkurs umożliwi integrowanie młodych biernych zawodowo osób ze środowiskiem zawodowym lub systemem edukacji. Grupa docelowa projektu to osoby należące do grupy NEET, czyli osoby, które nie przejawiają aktywności zarówno zawodowej, jak i na polu kształcenia. Wsparciem w projekcie mogą być objęte nie tylko osoby zarejestrowane w urzędach pracy jako bezrobotne, ale również osoby bierne zawodowo, które nie figurują w publicznych rejestrach. Wsparcie będzie skierowane do osób z grupy NEET, które z różnych przyczyn pozostają bez zatrudnienia, bądź bez wystarczającego poziomu edukacji/przeszkolenia, by móc podjąć zatrudnienie. Realizacja konkursu umożliwi dotarcie do ww. osób i zachęcenie ich do okresowego opuszczenia często niekorzystnego otoczenia, by wziąć udział w programie mobilności ponadnarodowej. Dodatkowo, odpowiednie wsparcie po powrocie do kraju i środowiska lokalnego, oferowane w projekcie, będzie ukierunkowane na aktywizację uczestników. Ma ona na celu stopniową i trwałą integrację uczestników z rynkiem pracy lub systemem edukacji.

Wnioski mogą składać:

- instytucje rynku pracy,

- instytucje pomocy i integracji społecznej,

- szkoły i placówki systemu oświaty,

- uczelnie – przedsiębiorstwa,

- partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER

- organizacje pozarządowe,

- podmioty ekonomii społecznej,

- jednostki samorządu terytorialnego,

- federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej.

Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 77 288 600 zł. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE lub środków budżetu państwa) wynosi 97%.

Termin składania wniosków upływa 30 czerwca 2015 r. Wnioski składane są na obowiązującym formularzu w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA oraz e formie papierowej wydrukowanej z systemu SOWA, opatrzonej podpisem osoby uprawnionej/osób uprawionych do złożenia wniosku albo w formie elektronicznej opatrzonej podpisem osoby uprawnionej/osób uprawionych do złożenia wniosku za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej MIiR. Wnioski w formie papierowej można dostarczać:

- osobiście (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy IOK, tj. od 8:15 do 16:15, z wyłączeniem dnia 30 czerwca 2015 r., gdyż wnioski mogą być składane tego dnia do godziny 16.00) w siedzibie IOK, tj. w Kancelarii Ogólnej MIiR, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,

- przesyłką kurierską,

- pocztą.

Niezbędne dokumenty:

Regulamin konkursu (PDF 1 MB)

Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (PDF 573 KB)

Załącznik 2 Wzór strategii realizacji projektu grantowego (PDF 395 KB)

Załącznik 3 Minimalny zakres listu intencyjnego (PDF 338 KB)

Załącznik 4 Wykaz maksymalnych stawek niektórych wydatków (PDF 221 KB)

Załącznik 5 Karta weryfikacji poprawności wniosku (PDF 260 KB)

Załącznik 6 Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie (PDF 434 KB)

Załącznik 7 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie (PDF 601 KB)

Załącznik 8 Wzór karty oceny strategicznej (PDF 367 KB)

Załącznik 9 Wzór oświadczenia o bezstronności dla pracownika IOK (PDF 287 KB)

Załącznik 10 Wzór oświadczenia o bezstronności dla eksperta (PDF 288 KB)

Załącznik 11 Wzór deklaracji poufności dla KOP (PDF 286 KB)

Załącznik 12 Wzór deklaracji poufności dla obserwatora (PDF 286 KB)

Załącznik 13 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (PDF 765 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu określa Załącznik nr 1 do regulaminu.Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (PDF 573 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie projektu określa Załącznik nr 13 do regulaminu. (PDF 765 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze zostały określone w regulaminie konkursu (PDF 1 MB).

Pytania można kierować na adres e-mail: konkurs.mikro@mir.gov.pl

Źródło wiadomości i dodatkowe informacje:

http://www.power.gov.pl/nabory/42-programy-mobilnosci-ponadnarodowej/

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas