twitter instagram YouTube

2016-10-18
Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca w Programie Polska Cyfrowa ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej, Programu Polska Cyfrowa.

Celem Konkursu jest rozwijanie kompetencji nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie nauczania programowania. Umożliwi to nauczycielom prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z programowania dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej z gmin wiejskich i wiejsko – miejskich.

W ramach Działania 3.2 dofinansowanie udzielane jest projektom, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego nr 5 Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu w tym e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w szczególności poprzez:

 • e-aktywizację osób o co najmniej podstawowych kompetencjach cyfrowych,
 • rozwój ponadpodstawowych kompetencji cyfrowych, w tym umiejętności ściśle informatycznych,
 • pobudzanie kreatywności oraz promowanie interdyscyplinarnej współpracy.

Wnioski mogą składać:

 • organizacje pozarządowe,
 • partnerstwa organizacji pozarządowych z JST,
 • instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku,
 • instytucje publiczne z obszaru nauki,
 • instytucje publiczne z obszaru edukacji,
 • instytucje publiczne z obszaru kultury,
 • szkoły wyższe,
 • partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami.

Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach rzeczonego konkursu wynosi 124 211 127 zł. W konkursie ustala się minimalną wartość projektu w wysokości 300 000 zł oraz maksymalną wartość dofinansowania projektu w wysokości 1 700 000 zł. Maksymalne dofinansowanie wynosi 95% wydatków kwalifikowanych projektu, z czego 84,63% stanowią środki UE (EFRR), a 10,37% stanowi współfinansowanie krajowe z budżetu państwa. Minimalny wkład własny beneficjenta stanowi 5% wydatków kwalifikowalnych.

Termin składania wniosków upływa 30 listopada 2016 r. Wnioski można składać pod adresem: Centrum Projektów Polska Cyfrowa, ul. Syreny 23, 01-150 Warszawa, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15. Do przygotowania wniosku o dofinansowanie służy Generator wniosków o dofinansowanie, który zostanie udostępniony pod adresem http://generator.cppc.gov.pl/. Wnioski o dofinansowanie projektu można składać w jednej z następujących form:

 • elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej CPPC lub
 • na nośniku elektronicznym, osobiście lub przesyłką rejestrowaną w siedzibie Instytucji Organizującej Konkurs: Centrum Projektów Polska Cyfrowa, ul. Syreny 23, 01-150 Warszawa

 

Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.polskacyfrowa.gov.pl/nabory/32-innowacyjne-rozwiazania-na-rzecz-aktywizacji-cyfrowej/

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas