twitter instagram YouTube

2016-10-18
Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej w ramach WRPO

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura dla kapitału ludzkiego Działanie 9.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Poddziałanie 9.3.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej

Celem Konkursu jest dofinansowanie projektów, których przedmiotem będą inwestycje w infrastrukturę szkół i placówek systemu oświaty kształcenia ogólnego, w tym laboratoria do matematyki, nauk przyrodniczych i edukacji języków obcych, realizowane poprzez:

  • przebudowę, rozbudowę, adaptację, modernizację oraz/lub wyposażenie (sprzęt i pomoce dydaktyczne służące realizacji zadań dydaktycznych) istniejących obiektów oraz budowę i/lub wyposażenie (sprzęt i pomoce dydaktyczne służące realizacji zadań dydaktycznych) nowych obiektów – tylko w uzasadnionych sytuacjach.

Uzasadnienie wyjątków musi obejmować jasną argumentację danego zapotrzebowania na określonego typu infrastrukturę, analizę trendów demograficznych odpowiednich dla danego terytorium oraz analizę opcji wykazującą, że inne alternatywy (adaptacja lub modernizacja) nie są wykonalne;

  • budowę infrastruktury wzmacniającej sprawność fizyczną uczniów - obiekty nowe (z widownią maksymalnie do 200 miejsc) o następujących wymiarach boisk: sale gimnastyczne (24m x 12m), sale sportowe (36m x 18/19m) i pośrednie – tylko w uzasadnionych sytuacjach oraz rozbudowa, przebudowa i modernizacja istniejących obiektów sportowych (np. boiska przyszkolne, sale sportowe).

Uzasadnienie wyjątków musi obejmować jasną argumentację danego zapotrzebowania na określonego typu infrastrukturę, analizę trendów demograficznych odpowiednich dla danego terytorium oraz analizę opcji wykazującą, że inne alternatywy (adaptacja lub modernizacja) nie są wykonalne.

Wsparciem zostaną objęte również projekty, których przedmiotem będą inwestycje w infrastrukturę jednostek oświaty służących popularyzacji nauki i innowacji (tj. np. centra kreatywności, „Małe Koperniki”) – projekty promujące naukę i innowacje wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych kształcenia ogólnego, w tym również te realizowane poza systemem oświaty.

W zakresie projektów dotyczących popularyzacji nauki i innowacji możliwe jest doposażenie i wyposażenie w sprzęt oraz modernizacja i adaptacja istniejących obiektów.

Wnioski mogą składać podmioty wskazane w Mandacie Terytorialnym dla Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji, zgodnie z rodzajami podmiotów wymienionymi w Uszczegółowieniu WRPO 2014+, a więc:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
  • szkoły i placówki systemu oświaty realizujące kształcenie ogólne oraz ich organa prowadzące,
  • organizacje pozarządowe,
  • szkoły wyższe wyłącznie w odniesieniu do działań promujących naukę i innowacyjność wśród uczniów niższych poziomów edukacji (kształcenia ogólnego).

Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach rzeczonego konkursu wynosi 4 289 001,80 zł. Minimalny wkład własny wynosi 15%. Maksymalna wartość dofinansowania wynika z Mandatu Terytorialnego dla Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji z zastrzeżeniem, że w projektach, w których występuje pomoc publiczna, maksymalna kwota dofinansowania może wynieść 700 000 zł.

Termin składania wniosków upływa 21 października 2016 r. Wnioski można składać od 30 września 2016 r. Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) od 30.09.2016 r. od godziny 7.30 do 21.10.2016 r. do godziny 15.30.

Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu.

Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/129

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas