twitter instagram YouTube

2016-10-18
Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w ramach WRPO

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura dla kapitału ludzkiego Działanie 9.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Poddziałanie 9.3.2 Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego dla Gnieźnieńskiego i Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji

Celem Konkursu są inwestycje w infrastrukturę szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne poprzez:

 • przebudowę, rozbudowę, adaptację, modernizację i/lub wyposażenie (sprzęt, w tym nowoczesny sprzęt oraz materiały dydaktyczne służące kształceniu zawodowemu i ustawicznemu) istniejących obiektów,
 • budowę i/lubwyposażenie (sprzęt, w tym wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny oraz pomoce dydaktyczne służące kształceniu zawodowemu i ustawicznemu) nowych obiektów – tylko w uzasadnionych sytuacjach.

Uzasadnienie wyjątków musi obejmować jasną argumentację danego zapotrzebowania na określonego typu infrastrukturę, analizę potrzeb/trendów demograficznych odpowiednich dla danego terytorium (w perspektywie kolejnych trzech lat) oraz analizę opcji wykazującą, że inne alternatywy wykorzystania/adaptacji istniejących budynków nie są wykonalne (wyłącznie w sytuacji, gdy przebudowa, rozbudowa lub adaptacja istniejących budynków nie jest możliwa lub jest nieuzasadniona ekonomicznie).

Wsparciem zostaną objęte również projekty, których przedmiotem będą inwestycje w infrastrukturę jednostek oświaty służących popularyzacji nauki i innowacji (tj. np. centra kreatywności, „Małe Koperniki”):

 • projekty popularyzujące wykształcenie techniczne czy innowacyjność, realizowane poza systemem oświaty,
 • projekty szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe promujące wśród dzieci i uczniów niższych poziomów edukacji specjalności techniczne najbardziej odpowiednie do potrzeb rynku pracy.

Inwestycje w tym zakresie związane będą głównie z doposażeniem i wyposażeniem w sprzęt oraz modernizacją i adaptacją istniejących obiektów.

Wnioski mogą składać podmioty wskazane w odpowiednich Mandatach Terytorialnych dla Gnieźnieńskiego i Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji, zgodnie z rodzajami podmiotów wymienionymi w Uszczegółowieniu WRPO 2014+, a więc:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
 • szkoły i placówki systemu oświaty realizujące kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz ich organa prowadzące,
 • organizacje pozarządowe,
 • szkoły wyższe wyłącznie w odniesieniu do działań promujących naukę i innowacyjność wśród uczniów niższych poziomów edukacji (kształcenia zawodowego).

Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach rzeczonego konkursu wynosi 14 267 249,98 zł. Maksymalny poziom dofinansowania projektu – 85% wydatków kwalifikowalnych. Maksymalna wartość dofinansowania wynika z Mandatów Terytorialnych dla Gnieźnieńskiego i Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji. Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla:

 • Gnieźnieńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji wynosi 9 252 249,99 zł,
 • Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji wynosi 5 014 999,99 zł.

Termin składania wniosków upływa 21 października 2016 r. Wnioski można składać od 30 września 2016 r. Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) od 30.09.2016 r. od godziny 7.30 do 21.10.2016 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. 30.08.2016 r.

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+. Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym urzędu, al. Niepodległości 34; 61-714 Poznań. Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Wdrażania Programu Regionalnego, al. Niepodległości 34; 61-714 Poznań. O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/130

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas