twitter instagram YouTube

2020-02-22
Jest nas coraz więcej - powstała nowa fundacja w Lesznie

Jest nas coraz więcej - powstała nowa fundacja w Lesznie

Fundacja Cooperacja powstała z inicjatywy Moniki Pawlak, osoby która od lat działa w Fundacji Centrum Aktywności Twórczej jako Koordynatorka Projektów Międzynarodowych.

Fundacja została powołana w listopadzie 2019r. w celu prowadzenia działalności mającej na celu edukację i integrację społeczno-kulturową zarówno w środowisku lokalnym jak i na płaszczyźnie międzynarodowej, w szczególności poprzez:

a)      podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

b)      działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

c)      działalność na rzecz integracji cudzoziemców;

d)      działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

e)      działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;

f)       działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

g)      działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

h)      działalność w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

i)        działalność w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

j)        wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;

k)      działalność w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

l)        działalność w obszarze turystyki i krajoznawstwa;

m)   działalność w obszarze porządku i bezpieczeństwa publicznego;

n)      działalność w obszarze upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

o)      działalność w obszarze pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

p)      działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

q)      działalność w obszarze promocji i organizacji wolontariatu;

r)       działalność w obszarze promocji rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

s)       działalność w obszarze rewitalizacji.

 

Organem sprawującym nadzór nad fundacją jest Ministerstwo  Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Kontakt:

FUNDACJA COOPERACJA

17 Stycznia 115 / 8,

64-100 Leszno

E-mail: fundacja.cooperacja@gmail.com

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas