twitter instagram YouTube

2019-01-21
Kibice razem

Kibice razem

Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2019-2021 zadania publicznego: „Program Ministra Sportu i Turystyki KIBICE RAZEM dotyczący poprawy organizacji i bezpieczeństwa imprez sportowych w Polsce poprzez budowę struktur dialogu i współpracy ze środowiskiem kibiców na lata 2019 – 2021”. Wnioski należy składać do 24 stycznia 2019 r.

CEL KONKURSU:

W ramach Konkursu rozpatrywane będą oferty dotyczące dofinansowania projektów, których celem jest łącznie:

poprawa bezpieczeństwa imprez masowych,
zwalczanie negatywnych zachowań kibiców piłki nożnej,
wspieranie kulturalnego kibicowania,
wspieranie pozytywnych inicjatyw kibiców piłki nożnej,

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

1.stworzenie lub prowadzenie obecnie istniejących lokalnych ośrodków dla kibiców jako rozpoznawalnych i akceptowanych przez kibiców otwartych miejsc spotkań i wspólnych działań;
2.powołanie koordynatora centralnego i lokalnych koordynatorów Programu przez beneficjenta otwartego konkursu ofert,
3.inicjowanie działań zmierzających do nawiązywania i podtrzymania partnerstwa i dialogu z kibicami (stowarzyszeniami kibiców);
4.prowadzenie istniejącego portalu internetowego dla kibiców (www.kibice-razem.pl);
5.zachęcanie fanów (stowarzyszeń kibiców) do budowy sieci współpracy i partnerstwa z instytucjami na szczeblu lokalnym i podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo imprez masowych (np.: Urząd Miasta, klub piłkarski, szkoły, media, organizacje pozarządowe);
6.wspieranie kibiców (stowarzyszeń kibiców) w działaniach na rzecz aktywizacji i demokratyzacji środowiska aktywnych fanów piłki nożnej;
7.koordynację przedsięwzięć kibicowskich i wspieranie pozytywnych inicjatyw wychodzących ze środowiska kibiców oraz pomoc przy ich realizacji;
8.inicjowanie działań sportowych, charytatywnych, kulturalnych, animujących społeczność lokalną przy udziale kibiców;
9.wspieranie działań kibiców mających na celu popularyzację piłki nożnej oraz kulturalnego i bezpiecznego dopingu;
10.integrowanie i angażowanie środków finansowych innych podmiotów (np.: jednostek samorządu terytorialnego, federacji piłkarskich, podmiotów organizujących rozgrywki piłkarskie, klubów piłkarskich, środków pochodzących z funduszy UE) na potrzeby realizacji projektu;
11.podjęcie działań na rzecz włączania projektów kibicowskich do strategii miejskich (np. strategii dotyczących młodzieży, sportu, profilaktyki przemocy);
12.tworzenie i prowadzenie projektów skierowanych do kibiców, w tym zajęć pedagogicznych, profilaktycznych i budujących kapitał społeczny kibiców, np. dotyczących zdrowego stylu życia i sportu, profilaktyki agresji i przemocy;
13.wspieranie działań na rzecz kultury kibicowskiej (graffiti, filmy, oprawy meczowe), stanowiących alternatywę do aktów wandalizmu, w tym np.: pozyskiwania miejsc i uzyskiwania wymaganych prawem pozwoleń na malowanie graffiti w przestrzeni miejskiej, prezentację opraw meczowych;
14.inicjowanie i wspieranie działań na rzecz kibiców niepełnosprawnych oraz przygotowanie oferty dla kibiców niepełnosprawnych (reintegracja społeczna poprzez sport i udział w imprezach sportowych);
15.moderowanie działań skierowanych do społeczności lokalnej realizowanych przez samych kibiców (tworzenie oferty edukacyjnej i kulturalnej dla dzieci i młodzieży, promocja sportu i dostarczenie wzorców kulturalnego kibicowania);
16.prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży (turniejów sportowych, lekcji kulturalnego dopingowania, zajęć informacyjnych nt. lokalnych drużyn sportowych) we współpracy ze szkołami, placówkami oświatowo-wychowawczymi, ośrodkami wychowawczymi, stowarzyszeniami pozarządowymi i klubami sportowymi;
17.zachęcanie kibiców do angażowania się w wolontariat i promowanie w środowisku kibiców akcji charytatywnych oraz innych prospołecznych inicjatyw;
18.wspieranie kibiców w organizacji spotkań, szkoleń i konferencji naukowych o tematyce kibicowskiej przy udziale partnerów ze strony urzędów miast, klubów sportowych, mediów, prezentujących pozytywną działalność fanów sportu;
19.prowadzenie działalności badawczej, popularyzatorskiej i edukacyjnej, np.: badań dotyczących postaw kibiców;
20.zachęcanie stowarzyszeń kibiców do udziału w interdyscyplinarnych zespołach roboczych, konferencjach i spotkaniach mających na celu integrację podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa imprez sportowych oraz zgłaszania inicjatyw i pomysłów na rzecz przeciwdziałania aktom przemocy podczas meczów piłkarskich;
21.prowadzenie działalności promocyjnej i publicystycznej w imieniu i na rzecz środowiska kibiców, wsparcie kibiców w kontaktach z mediami w celu: promowania Programu KIBICE RAZEM i lokalnych ośrodków dla kibiców oraz przeciwdziałania negatywnemu postrzeganiu kibiców w Polsce, a także w celu prezentacji inicjatyw kibiców na rzecz np. poprawy bezpieczeństwa imprez sportowych w Polsce;
22.realizację projektów przy współudziale animatorów lokalnych klubów i obiektów sportowych, w celu rozbudzania pasji sportowych wśród dzieci i młodzieży.

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

O dotację na realizację zadania mogą ubiegać się organizacje określone w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723, 1365), powołane dla prowadzenia działalności w jednym sporcie (piłce nożnej) i zatrudniające co najmniej 1 osobę, która posiada doświadczenie we współpracy z kibicami i prowadzeniu projektów kibicowskich.

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

Na realizację zadania Ministerstwo Sportu i Turystyki (MSiT) przeznaczy w 2019 r. kwotę 1 100 000 zł (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych)

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski należy składać do 24 stycznia 2019 r.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

Zadanie publiczne jest zadaniem wieloletnim realizowanym od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2021 r.

DODATKOWE INFORMACJE:

https://bip.msit.gov.pl/

KONTAKT:

Biuro Ministra, Ministerstwo Sportu i Turystyki, ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa

ŹRÓDŁO:

https://bip.msit.gov.pl

Opublikował: lkostrowska@leszno.pl
Napisz do nas