twitter instagram YouTube

2014-11-17
Kolekcje – Zamówienia kompozytorskie

Celem priorytetu jest tworzenie nowych dzieł muzycznych, ich prawykonanie, popularyzacja i udostępnianie w przestrzeni publicznej. Wnioski należy składać do 30 listopada 2014r.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

1. W ramach priorytetu można ubiegać się o dofinansowanie zadań obejmujących zamówienie wraz z publicznym prawykonaniem „na żywo” (ewentualnie z 1 lub 2 powtórzeniami) jednego nowego dzieła muzycznego, muzyczno-choreograficznego, słowno-muzycznego lub multimedialnego z dominującą obecnością muzyki. Dzieło będące przedmiotem zadania może reprezentować dowolny gatunek i estetykę.

2. Dzieła, o których mowa w ust. 1 powinny obejmować w szczególności:

1) pełnowymiarowe i kameralne dzieła sceniczne;

2) dzieła wokalne i wokalno-instrumentalne;

3) dzieła symfoniczne;

4) dzieła kameralne;

5) dzieła solistyczne;

6) dzieła elektroakustyczne;

7) dzieła multimedialne, w których dźwięk jest nadrzędnym elementem kompozycji;

8) dzieła z wykorzystaniem improwizacji;

9) inne dzieła, w przypadku których dźwięk jest nadrzędnym elementem kompozycji.

3. Dzieła, o których mowa w ust. 1-2, muszą zostać utrwalone w postaci partytury (w formie elektronicznego składu nutowego lub w inny sposób umożliwiający kolejne wykonania) oraz materiałów wykonawczych i innych elementów zapisu dzieła (takich jak taśma, choreografia), przy czym:

1) w uzasadnionych przypadkach partytura dzieła może być zapisana w formie graficznej lub stanowić scenariusz działań improwizowanych;

2) zapis dzieła musi umożliwić powtarzalność wykonań dzieła w jego zasadniczych elementach, takich jak:

a) gatunek i forma dzieła;

b) liczba wykonawców dzieła;

c) przybliżony czas trwania dzieła.

4. W ramach priorytetu nie można ubiegać się o dofinansowanie opracowań, aranżacji i rekonstrukcji istniejących utworów muzycznych oraz zamówień kompozytorskich finansowanych z programu Instytutu Muzyki i Tańca Kompozytor-rezydent.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

O dofinansowanie w ramach priorytetu ubiegać się mogą następujące podmioty prawa polskiego:

1) państwowe instytucje kultury;

2) samorządowe instytucje kultury;

3) organizacje pozarządowe;

4) kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;

5) uczelnie artystyczne;

6) publiczne szkoły artystyczne;

7) niepubliczne szkoły artystyczne;

8) podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

1. Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 10 000 zł.

2. W szczególnych przypadkach minister może przyznać dofinansowanie w kwocie niższej od minimalnej kwoty wnioskowanej.

3. Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi:

1) przy zamówieniu i prawykonaniu dzieła – 80 000 zł

2) przy zamówieniu, prawykonaniu i 1 powtórzeniu dzieła – 128 000 zł

3) przy zamówieniu, prawykonaniu i 2 powtórzeniach dzieła – 152 000 zł.

4. Wnioskowane dofinansowanie nie może przekraczać 90% budżetu przedstawionego we wniosku.

5. W zawartych we wniosku informacjach określających źródła finansowania zadania można zamieszczać wyłącznie dane dotyczące środków, które na etapie realizacji zadania zostaną ujęte w ewidencji księgowej wnioskodawcy.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

W ramach priorytetu przewiduje się przeprowadzenie dwóch naborów wniosków w terminach do 30 listopada 2014 roku oraz do 31 marca 2015 roku.

W przypadku wyczerpania lub obniżenia budżetu po zakończeniu I naboru minister może odwołać II nabór do priorytetu.

DODATKOWE INFORMACJE:

- na stronie internetowej: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2015/kolekcje/zamowienia-kompozytorskie.php

KONTAKT:
Instytut Muzyki i Tańca
ul. Fredry 8,
00-097 Warszawa

 DO POBRANIA:

Źródło: www.mkidn.gov.pl

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas