twitter instagram YouTube

2016-07-01
Kompetence w szkolnictwie wyższym - Konkurs

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1 w ramach rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji jako forum aktywności społecznej, konkurs nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016

Cel konkursu:

Projekty mają służyć realizacji celów PO WER, w tym przede wszystkim celu szczegółowego dotyczącego podniesienia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Powyższy cel zostanie osiągnięty poprzez realizację w projektach wybranych do dofinansowania w przedmiotowym konkursie działań wskazanych w SzOOP (Fiszka Działania 3.1 w SzOOP, pkt 5 Typy projektów, ppkt 4). Szczegółowy zakres dopuszczalnych działań określono jako wymogi konkursowe w kryteriach dostępu (pkt III regulaminu) będących przedmiotem oceny formalno-merytorycznej.

W ramach projektów realizować można wyłącznie działania dydaktyczne służące rozwijaniu kompetencji uczestników w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego oraz rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego, wykorzystujące zasoby uczelni (np. kadrę dydaktyczną, laboratoria, aparaturę naukową), których efektem powinno być stworzenie i przeprowadzenie niekonwencjonalnych modułów zajęć obejmujących sposoby i metody rozbudzenia w młodzieży ciekawości, kreatywności i chęci pogłębiania wiedzy.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:

Wnioskodawcą projektu może być uczelnia, która w celu realizacji projektu zawrze partnerstwo z co najmniej jedną organizacją pozarządową lub jednostką samorządu terytorialnego lub związkiem lub stowarzyszeniem jednostek samorządu terytorialnego

Termin nadsyłania ofert

Wnioski w ramach konkursu - oparte o wzór wniosku o dofinansowanie projektu stanowiący załącznik nr 7 do regulaminu - będą przyjmowane: od 25 lipca 2016 r. do 16 września 2016 r.

Wnioski składane są:

  • na obowiązującym formularzu w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA
  • w formie papierowej wydrukowanej z systemu SOWA, opatrzonej  podpisem osoby uprawnionej/osób uprawionych do złożenia wniosku, wraz z oświadczeniem zgodnym z załącznikiem nr 12 do niniejszego regulaminu.

Wnioski w formie papierowej można dostarczać:

  • osobiście (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy IOK, tj. od 8:15 do 16:15), do siedziby IOK,
    ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa – do kancelarii NCBR lub do sekretariatu DRK,
  • przesyłką kurierską,
  • pocztą (wiążąca jest data wpływu wniosku do NCBR).

 Kwota dofinansowania:

Kwota przeznaczona na konkurs wynosi 5 000 000,00 zł, w tym maksymalna kwota dofinansowania wynosi 4 850 000,00 zł

Szczegółówe informacje oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 

źródło: funduszeeuropejskie.gov.pl

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas