twitter instagram YouTube

2019-03-13
Konkurs Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

Konkurs Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii ogłosił konkurs wniosków na realizację z zakresu Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom Behawioralnym w ramach celu operacyjnego nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.

Konkurs obejmuje następujące zadania:

Zadanie 5.2.1 pkt 1 Narodowego Programu Zdrowia: Realizacja szkoleń w zakresie uzależnień behawioralnych ze szczególnym uwzględnieniem metod o udokumentowanej skuteczności w profilaktyce i leczeniu uzależnień.

Nr zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota w zł.

 2019

2020

1

Przeprowadzenie projektów szkoleniowych dotyczących wykorzystania skutecznych metod profilaktyki i terapii w odniesieniu do uzależnień behawioralnych, adresowanych do terapeutów uzależnień, lekarzy.

400 000

nie dotyczy

2

Przeprowadzenie projektów szkoleniowych dotyczących wykorzystania skutecznych metod profilaktyki w odniesieniu do uzależnień behawioralnych, adresowanych do realizatorów programów profilaktycznych.

200 000

nie dotyczy

3

Przeprowadzenie projektów szkoleniowych na temat skutecznych metod profilaktyki i terapii w odniesieniu do uzależnień behawioralnych adresowanych do uczestników szkoleń certyfikowanych akredytowanych przez KBPN i PARPA.

100 000

400 000

Zadanie 5.2.1 pkt 2 Narodowego Programu Zdrowia: Realizacja projektów szkoleniowych w zakresie problematyki uzależnień behawioralnych adresowanych do studentów kierunków mających zastosowanie w obszarze zdrowia publicznego.

Nr zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota w zł.

2019

2020

4

Realizacja projektów szkoleniowych w zakresie problematyki uzależnień behawioralnych adresowanych do studentów kierunków mających zastosowanie w obszarze zdrowia publicznego.

150 750

250 000

Zadanie 5.2.1 pkt 3 Narodowego Programu Zdrowia: Szkolenie przedstawicieli zawodów mających kontakt z osobami uzależnionymi lub zagrożonymi uzależnieniami behawioralnymi (m.in. osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą, operatorzy gier losowych, pracownicy socjalni, itp.)

Nr zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota w zł.

2019

2020

5

Opracowanie modułu szkoleniowego obejmującego wiedzę z zakresu uzależnień behawioralnych zagrażających dzieci i młodzieży oraz przeprowadzenie szkolenia adresowanego do pracowników oświaty (nauczycieli, psychologów, pedagogów szkolnych).

 75 000

75 000

Zadanie 5.2.1 pkt 4 Narodowego Programu Zdrowia: Prowadzenie innych działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych w zakresie uzależnień behawioralnych, w tym m.in. wydanie publikacji, seminariów przeprowadzenie konferencji.

Nr zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota w zł.

2019

2020

6

Opracowanie, wydanie i dystrybucja materiałów zawierających podstawowe informacje na temat uzależnień behawioralnych, adresowanych do nauczycieli i pedagogów, uwzgledniających wnioski i rekomendacje wynikające z badań zrealizowanych ze środków FRPH.

200 000

nie dotyczy

7

Wydanie publikacji dotyczących problematyki uzależnień behawioralnych adresowanych do realizatorów programów profilaktycznych, terapeutów uzależnień, lekarzy.

 171 200

300 000

Zadanie 5.2.2 pkt 1 Narodowego Programu Zdrowia: Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej dotyczącej problematyki uzależnień behawioralnych, w tym m.in. prowadzenie kampanii społecznych, wydawanie materiałów informacyjno-edukacyjnych.

Nr zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota w zł.

2019

2020

8

Realizacja działań służących upowszechnianiu wiedzy z zakresu uzależnień behawioralnych, w tym opracowanie i upowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących problematyki uzależnień behawioralnych. 

 129 000

nie dotyczy

9

Upowszechnianie wiedzy na temat zagrożeń wynikających z nałogów behawioralnych – cykl artykułów w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

75 000

nie dotyczy

10

Organizacja cyklu regionalnych konferencji na temat zagrożeń związanych z hazardem i innymi uzależnieniami behawioralnymi uwzględniających metody profilaktyki i sposoby rozwiązywania problemów tym zakresie.

160 000

nie dotyczy

11

Przygotowanie i przeprowadzenie edukacyjnej kampanii społecznej na temat zagrożeń związanych z e-uzależnieniami adresowana do rodziców dzieci w wieku przedszkolnym.

300 000

1 000 000

Zadanie 5.3.1.pkt 1 Narodowego Programu Zdrowia: Realizacja działań służących podniesieniu poziomu wiedzy społeczeństwa i zwiększeniu świadomości ryzyka związanegoz uzależnieniami behawioralnymi, kształtowanie postaw prozdrowotnych, wzmacnianie czynników chroniących i ograniczanie czynników ryzyka.

Nr zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota w zł.

2019

2020

12

Opracowanie programu dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym dotyczącego kształtowania prawidłowych nawyków i zachowań ich dzieci w kontakcie z mediami elektronicznymi.

70 100

80 000

13

Realizacja programów promocji zdrowia i profilaktyki w miejscu pracy, w odniesieniu do uzależnień behawioralnych.

50 000

nie dotyczy

Zadanie 5.3.2. Narodowego Programu Zdrowia: Poszerzanie i udoskonalanie oferty programów wczesnej interwencji, profilaktyki selektywnej skierowanych do jednostek lub grup narażonych na czynniki ryzyka.

Nr zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota w zł.

2019

2020

14

Realizacja działań w zakresie profilaktyki selektywnej skierowanej do osób zagrożonych hazardem lub innymi uzależnieniami behawioralnymi.

50 000

nie dotyczy

Zadanie 5.4. Narodowego Programu Zdrowia: Rehabilitacja, ograniczanie szkód zdrowotnych, reintegracja społeczna - rozwiązywanie problemów wynikających z uzależnień behawioralnych poprzez zapewnienie m.in. dostępu do zróżnicowanej oferty oddziaływań pomocowych dla problemowych i patologicznych hazardzistów oraz osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskim i rodzinom.

Nr zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota w zł.

2019

2020

15

Program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin.

 450 908

nie dotyczy

16

Program wzmacniania motywacji do ograniczenia zachowań ryzykownych wśród osób uzależnionych od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych oraz wsparcia ich bliskich i rodzin.

96 900

nie dotyczy

17

Opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych adresowanych do osób uzależnionych behawioralnie i ich rodzin.

100 000

nie dotyczy

18

Kompleksowe centra pomocy dla osób uzależnionych od hazardu oraz innych uzależnień behawioralnych.

200 000

400 000

Zadanie 5.5. Narodowego Programu Zdrowia: Badania naukowe, epidemiologiczne, monitoring, ewaluacja - wspieranie badań naukowych dotyczących uzależnień behawioralnych a także rozwiązywania problemów z tym związanych.

Nr zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota w zł.

2019

2020

19

Przeprowadzenie badań naukowych służących pogłębieniu wiedzy w zakresie uzależnień behawioralnych, w tym hazardu problemowego i patologicznego.

390 500

500 000

20

Przygotowanie zestawu narzędzi diagnostycznych identyfikujących problem nadużywania mediów elektronicznych przez dzieci i młodzież.

80 000

70 000

21

Opracowanie metody wczesnej interwencji ukierunkowanej na rozpoznanie skali problemu e-uzależnień u nastolatków oraz przeprowadzenie procedury wczesnej interwencji ukierunkowanej na zmianę zachowania.

100 000

100 000

22

Analiza wykorzystania  zjawiska  „loot  boxów” w grach typu „pay to win” przy uwzględnieniu polskich regulacji prawnych dotyczących  gier hazardowych, próba oszacowania jego potencjału uzależniającego oraz skali zjawiska w Polsce.

100 000

100 000

Wnioskodawcami w konkursie mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. 2015 poz. 1916 z późn. zm.), to jest podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873, z późn. zm) które spełniają dodatkowo wymagania dla wnioskodawców określone w regulaminie przy poszczególnych zadaniach.

Łączna kwota środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie w/w zadań wynosi 3 649 358 zł. Maksymalny poziom finansowania zadania ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych wynosi 95 %. Wymagany jest 5% wkład własny wnioskodawcy.

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 29 marca 2019 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=8613114

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas