twitter instagram YouTube

2019-11-26
Konkurs FIO 2020

Konkurs FIO 2020

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w konkursie FIO 2020 w Priorytetach 2-4. W ramach konkursu dofinansowanych zostanie około 300 ofert. Wnioski można składać do 23 grudnia 2019r.

Składane oferty mają realizować cel główny programu FIO, jakim jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Realizacja programu FIO ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.

O PROGRAMIE:

Zakres możliwych do zrealizowania w ramach Programu FIO działań obejmuje wszystkie sfery zadań publicznych wymienione w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.).

Dofinansowane będą działania mieszczące się w zakresie nieodpłatnej lub odpłatnej działalności pożytku publicznej (w granicach limitów określonych w art. 9 UoDPPioW). Organizacja może złożyć tylko jedną ofertę. Wniesienie wkładu własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane.

Oferty o dofinansowanie zadań w ramach jednego z trzech Priorytetów:

Priorytet Aktywne społeczeństwo- Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny w różnych formach angażować obywateli, dając im możliwość aktywnego działania oraz łączenia aktywności ze zdobywaniem wiedzy w sferze działań obywatelskich.
Priorytet Aktywni obywatele- Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny przyczyniać się do wzrostu partycypacji obywateli w sprawach publicznych.
Priorytet Silne organizacje pozarządowe- Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny w różnych formach przyczyniać się do wzmocnienia potencjału organizacji obywatelskich, w szczególności wspierania przez organizacje federacyjne innych podmiotów III sektora.

CEL KONKURSU:

Celem głównym Programu FIO jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Realizacja Programu FIO ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.

Cele szczegółowe:

1. Zwiększenie liczby inicjatyw oddolnych.

2. Wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych i inicjatywy lokalne.

3. Wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych.

4. Wzmocnienie potencjału III sektora.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Ze środków Programu FIO pokrywane będą jedynie następujące kategorie kosztów:

1. Kategoria I.A – Koszty merytoryczne, w tym koszty promocji – bezpośrednio związane z realizacją zadania.

2. Kategoria I.B – Koszty związane z rozwojem instytucjonalnym własnej organizacji – do wysokości 20% kwoty dotacji.

3. Kategoria II - Koszty obsługi zadania publicznego - do wysokości stanowiącej 25% kwoty dotacji – bezpośrednio związane z realizacją zadania. Procentowy limit dotacji dla Kategorii II liczony jest od wysokości dotacji. Wartość początkowa środka trwałego, związanego z realizacją zadania, nie może być wyższa niż 10 000,00 zł brutto. Zakup środka trwałego o wartości do 10 000,00 zł brutto nie stanowi kosztu niekwalifikowalnego w postaci zakupu środka trwałego w rozumieniu pkt. 7 Regulaminu. W przypadku kosztów wynagrodzenia personelu, w tym kosztów osobowych administracji i obsługi projektu oraz kosztów osobowych merytorycznych, kwalifikowalne są wszystkie składniki wynagrodzenia. W przypadku, kiedy Zleceniobiorca nie ma możliwości odzyskania podatku

Wydatki w ramach konkursu FIO 2020 P 2-4 są kwalifikowalne, jeżeli są:

 • niezbędne dla realizacji projektu,
 • racjonalne i efektywne,
 • zostały faktycznie poniesione w okresie realizacji projektu,
 • udokumentowane,
 • zostały przewidziane w budżecie projektu,
 • zgodne ze szczegółowymi wytycznymi określonymi w niniejszym Regulaminie
 • zgodne z odrębnymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

 • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPioW (w tym m.in. jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, samorządy gospodarcze i wspólnoty mieszkaniowe);
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
 • spółdzielnie socjalne;
 • koła gospodyń wiejskich;
 • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1468), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników .

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

od 20 do 120 tys. zł.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

23 grudnia 2019 r. o 12.00,

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

od 1 stycznia do 30 listopada 2020 r.

DODATKOWE INFORMACJE:

Szczegóły znajdziecie tutaj

 

 

 

 

 

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas