twitter instagram YouTube

2019-06-12
Konkurs „Filantropia”

Konkurs „Filantropia”

Fundacja PGE ogłosiła konkurs „Filantropia”. Termin składania wniosków trwa permanentnie.

Cel Konkursu

Celem konkursu jest wspieranie takich działań, które koncentrują się w szczególności na obszarach:

 • nauka i edukacja,
 • lecznictwo i ochrona zdrowia,
 • pomoc społeczna,
 • działalność ekologiczna i ochrona środowiska,
 • sport dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych.

Kto może składać wnioski

 • stowarzyszenia
 • szkoły,
 • uczelnie wyższe,
 • domy dziecka,
 • placówki opiekuńcze
 • oraz inne organizacje, instytucje i podmioty działające na rzecz dobra publicznego pod warunkiem, że ich projekty i działania są spójne ze Statutem Fundacji oraz przyczyniają się do postrzegania Grupy Kapitałowej PGE, jako odpowiedzialnego partnera społecznego.

Wysokość dotacji

Wysokość dotacji maksymalnej nie została określona, jednak grantodawca rozróżnił 2 progi finansowe: do 5 000 euro i powyżej. Spośród projektów, które otrzymają granty, 15 spełniających w ocenie Kapituły w najwyższym stopniu kryteria merytoryczne wymienione w części V punkt 2, zostanie poddanych głosowaniu internautów w celu przyznania Nagrody Publiczności w postaci dodatkowej dotacji w wysokości 5 000 zł. Opisy projektów zakwalifikowanych do konkursu o Nagrodę Publiczności zostaną umieszczone na stronie www.mpotega.pl i poddane pod głosowanie internautów.

Termin składania wniosków

Termin składania wniosków – nabór trwa permanentnie. Wnioski należy kierować listem poleconym albo przesyłką za potwierdzeniem odbioru na adres pocztowy Fundacji tj. ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa. Inna forma przesłania Wniosku nie jest akceptowana.

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej: https://www.gkpge.pl/fundacja

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas