twitter instagram YouTube

2015-02-03
Konkurs "Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2015"

Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło konkurs na realizację zadania publicznego „Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2015”. Konkurs ma na celu zacieśnienie szeroko pojętej współpracy w stosunkach polsko-czeskich, obejmującej różne dziedziny: polityczną, gospodarczą, samorządową, medialną, kulturalną, naukowo-techniczną i młodzieżową. Termin składania wniosków do 20 lutego br.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

W roku 2015 priorytetowo będą traktowane następujące obszary tematyczne:

-współdziałanie wobec wyzwań w dziedzinie bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem wymiany doświadczeń i poglądów na temat polityki Rosji wobec państw Europy Środkowej w kontekście wydarzeń na Ukrainie;

-współpraca w dziedzinie transportu, w zakresie badań nad rozwojem przestrzennym i popularyzacja wspólnego wykorzystania nowej i planowanej infrastruktury transportowej;

-wymiana doświadczeń i współpraca w zakresie dobrych praktyk w dziedzinie ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem jakości powietrza;

-organizacja wydarzeń wspierających polsko-czeską współpracę gospodarczą, w tym zwłaszcza w sektorze rolno-spożywczym;

-promocja dorobku  polsko-czeskiej  współpracy  teatralnej  oraz  jej rozwój w związku z 250-leciem teatru publicznego w Polsce.

Zgłaszane projekty będą realizowane w ramach działalności statutowej Forum Polsko-Czeskiego   i powinny odpowiadać ściśle celom, dla których zostało ono powołane.

Informacje na ten temat znajdują się na: http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/europa/forum_polsko_czeskie/podpisanie_memorandum_o_powolaniu_forum_polsko_czeskiego).

KWOTA DOTACJI:

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania publicznego wynosi:

430 000,000 PLN.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

1) Organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010, Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, tj.:

-stowarzyszenia,

-fundacje,

-osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

-spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz.U. z 2010 r., nr 127, poz. 857 z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysków do podziału pomiędzy swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników,

-stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

-spółdzielnie socjalne. 

2) niepubliczne szkoły wyższe;

3) publiczne szkoły wyższe, w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2012 poz. 572, z późn. zm.);

4) instytuty badawcze w rozumieniu ustawy o jednostkach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 618 z późn. zm.);

5) publiczne szkoły wyższe, w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2012 poz. 572, z późn. zm.);

6) instytuty badawcze w rozumieniu ustawy o jednostkach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 618 z późn. zm.);

z zastrzeżeniem postanowień regulaminu konkursu.

Regulamin konkursu zawierający szczegółowy zakres, termin i warunki realizacji zadania publicznego, sposób przygotowania i termin składania wniosku projektowego, tryb i kryteria stosowane przy wyborze wniosków projektowych, termin dokonania wyboru wniosków projektowych, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru oferty i niezbędnych załączników zamieszczono na stronie internetowej i w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa, a także w plikach do pobrania poniżej.

Przed złożeniem wniosku projektowego wnioskodawcy zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem konkursu otwartego „Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2015” 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW PROJEKTOWYCH:

Prawidłowo przygotowany i wypełniony wniosek projektowy należy przesłać na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej

Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa;

z dopiskiem na kopercie:

„Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2015”

lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej, w godzinach 9:00-12:00 oraz 12:30-15:30 od poniedziałku do piątku.

Dziennik jest zamknięty w soboty, niedziele oraz pozostałe dni ustawowo wolne od pracy. Nieprzekraczalny termin składania wniosków upływa w dniu 20 lutego 2015 r. o godz. 15.30.(decyduje data i godzina wpływu wniosku projektowego do Ministerstwa Spraw Zagranicznych).

Wnioski projektowe, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

Zadanie należy zrealizować w terminie od 1 maja 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

PLIKI DO POBRANIA:

Regulamin konkursu_PL_CZ docx (65 KB)

Załącznik nr 1 do regulaminu (wzór oferty) (42 KB)

Załącznik nr 2 do regulaminu (instrukcja) (307 KB)

Załącznik nr 3 do regulaminu (oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu) (20 KB)

Załącznik nr 3 do oferty (kosztorys) (35 KB) (35 KB)

Załącznik nr 4 do regulaminu (oświadczenie fundacji) (17 KB)

Załącznik nr 5 do regulaminu (oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT) (22 KB)

Załącznik nr 6 do regulaminu (wzór CV) (17 KB)

Załącznik nr 7 do regulaminu (wzór umowy) (58 KB)

 

Źródło: http://www.msz.gov.pl/

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas