twitter instagram YouTube

2021-10-06
Konkurs Funduszu Obywatelskiego - wspieranie lokalnych działań strażniczych w Polsce

Konkurs Funduszu Obywatelskiego - wspieranie lokalnych działań strażniczych w Polsce

Obywatele sprawdzający czy władza przestrzega prawa, dba o potrzeby obywatelek i obywateli, szanuje wspólne pieniądze i zawsze działa na rzecz interesu publicznego nazywani są strażnikami. Od ponad piętnastu lat mówi się w Polsce o potrzebie istnienia organizacji strażniczych. Takie organizacje powstają niezwykle rzadko. Nie znaczy to, że ruch strażniczy jest mały. Działania prowadzą jednak raczej grupy nieformalne, indywidualni aktywiści, blogerzy, dziennikarze czy też kilkuosobowe organizacje. Większość ruchu strażniczego jest zatem nieformalna, a co za tym idzie, całkowicie oparta na wolontariackiej pracy i pieniądzach osób, które działają. To zaś znacznie ogranicza możliwości rozwoju i wzmacniania działalności strażniczej. - nabór ciągły

FUNDATOR: Fundusz Obywatelski Fundacja dla Polski

CEL KONKURSU:
Celem Konkursu jest wsparcie inicjatywy, która:

•       odpowiada na bieżącą sytuację w co najmniej jednym z 4 obszarów:

o  ochrona integralności i praworządności działania instytucji publicznych, o ochrona praw obywatelskich i wartości konstytucyjnych,

o  prowadzenie otwartych procesów konsultacji w ważnych sprawach publicznych, o przeciwdziałanie przemocy w życiu publicznym,

•       podejmowana jest w sytuacji, gdy w interes publiczny wymaga pilnej reakcji obywateli,

•       wspiera zaangażowanie obywateli w sprawy publiczne,

•       zrealizowana będzie do 3 miesięcy od podpisania umowy.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

W ramach konkursu planujemy wesprzeć działania zaplanowane do realizacji w roku 2021, będące stałą działalnością wnioskodawcy lub nawiązujące do niej, o następującym charakterze:

  • systematyczne działania strażnicze w danej gminie/regionie;
  • konkretne akcje strażnicze mające na celu wprowadzenie lokalnie zmiany w wybranym obszarze życia publicznego;
  • działania sieciujące strażników/strażniczki z różnych gmin w Polsce;
  • działania mające na celu upowszechnienie efektów lub wdrożenie w życie wniosków z działalności strażniczej wnioskodawcy.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
Wnioski mogą składać zarejestrowane w Polsce:

•       fundacje,

•       stowarzyszenia,

•       osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.

Fundusz wspierać będzie tylko te organizacje, których działalność zbieżna jest z ideą i celami Funduszu, i które kierują się wartościami zawartymi w Deklaracji VIII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych Jedność w różnorodności z września 2017 (http://ofip.eu/aktualnosci/podpisz-deklaracje-jednosc-roznorodnosci/).

WYSOKOŚĆ DOTACJI: w ramach szybkich grantów wsparcie w wysokości do 3 000 zł

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: nabór ciągły

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE:
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu https://www.funduszobywatelski.pl/zglos-inicjatywe

KONTAKT:
Fundusz Obywatelski Fundacja dla Polski
ul. Szpitalna 5/3
00-031 Warszawa
tel. (22) 370 25 03 lub 503 90 56 05
julia.brykczynska@funduszobywatelski.pl
www.funduszobywatelski.pl 

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas