twitter instagram YouTube

2016-04-05
Konkurs Grantowy „Po stronie natury”

Ruszyła kolejna edycja konkursu grantowego „Po stronie natury” organizowanego przez Fundację Nasza Ziemi.

CELE KONKURSU

 • kształtowanie postaw i świadomości ekologicznej społeczeństwa
 • aktywna edukacja ekologiczna prowadzona w terenie
 • wdrażanie pozytywnych działań związanych z ochroną lokalnych ekosystemów
 • wspieranie lokalnych inicjatyw służących ochronie środowiska i ukazywaniu walorów przyrodniczych najbliższego środowiska naturalnego

NA CO MOŻNA UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE

Dofinansowanie można uzyskać na przygotowanie  realizację działań w formie projektulub programu, zgodnych z celami konkursu i mieszczących się w jednej z dwóch kategorii:

 • Zaproś naturę do siebie – działania o charakterze edukacyjnym, które nie zakładają trwałych inwestycji np.: warsztaty, seminaria, cykl zajęć lekcyjnych i terenowych, spotkania ze specjalistami, bezpośrednia obserwacja przyrody, działania o charakterze badawczym i doświadczalnym, itd.
 • Małe formy ochrony przyrody – działania o charakterze edukacyjnym, które zakładają dodatkowo trwałe inwestycje np.: prowadzenie działan edukacyjnych w oparciu o zbudowanie ścieżki edukacyjnej, wyszukiwanie drzew spełniających wymogi pomników przyrody, sadzenie drzew, stawianie tablic edukacyjnych o ekosystemach, tworzenie ścieżek zmysłów, odnawianie szlaków turystycznych, itd.

Zadania konkursowe powinny odnosić się do jednego z tematów priorytetowych edycji 2016:

 • bioróżnorodność
 • deficyt wody, ze wskazaniem na rolę lasu/drzew w tej sferze
 • gatunki zagrożone (rośliny i zwierzęta)
 • recykling / mądre zarządzanie zasobami surowców
 • odpowiedzialne korzystanie z zasobów przyrodniczych i odpowiedzialna turystyka

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE:

Konkurs przeznaczony jest dla przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, publicznych i niepublicznych, a także do instytucji zajmujących się edukacją ekologiczną z terenu całej Polski.

KWOTA DOFINANSOWANIA.

W ramach konkursu grantowego przewidziano 5 dofinansowań do 10 000zł dla projektów twardych w ramach aktywności „Małe formy ochrony przyrody” oraz 10 dofinansowań do 5 000 zł dla projektów miękkich w ramach aktywności „Zaproś naturę do siebie”. Łączna pula nagród to 100 000 zł.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski wg formularza dostępnego na stronach www.postronienatury.pl oraz www.naszanatura.pl należy przesyłać na adres: Fundacja Nasza Ziemia, ul. Hoża 3 m.5, 00-528 Warszawa z dopiskiem „Po stronie natury, wniosek” do dnia 31 maja 2016 roku.

Dodatkowe informacje oraz szczegółowy regulamin konkursu znajdują się na stronach www.postronienatury.pl oraz www.naszanatura.pl.

 

źródło: naszaziemia.pl

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas