twitter instagram YouTube

2014-09-17
Konkurs Grantowy "To dla mnie ważne" na rzecz inicjatyw społecznych

Masz ciekawy pomysł, który pomoże rodzicom w wychowaniu małych dzieci? Zgłoś swój pomysł do konkursu, zdobądź dla niego poparcie i uzyskaj środki na jego realizację. Celem Konkursu jest wsparcie inicjatyw społecznych pomagających rodzicom w wychowaniu małych dzieci w wieku od 0 do 13. roku życia włącznie. Organizatorem konkursu jest Fundacja Aviva. Pierwszy etap Konkursu trwa od dnia 15 września do dnia 14 listopada 2014 roku.

 NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Inicjatywa zgłoszona do Konkursu ma służyć dobru wspólnemu, czyli korzyści z jej realizacji powinna odczuwać szersza społeczność. Inicjatywy, z których mogą korzystać tylko pojedyncze osoby lub wąskie grupy, oraz te, z których można korzystać jedynie pod warunkiem wniesienia wysokich opłat, nie będą przyjmowane do Konkursu.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Beneficjentami Grantów mogą być stowarzyszenia, fundacje, jednostki samorządu terytorialnego, lub inne podmioty posiadające osobowość prawną, realizujące działania o charakterze społecznym.

Beneficjentami Grantów mogą być też osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki cywilne lub spółki prawa handlowego,  ale tylko wówczas, gdy Grant zostanie przeznaczony na wyodrębnione działania o charakterze społecznym, które nie będą nastawione na osiąganie zysku.           

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

W ramach Konkursu Organizator przewidział Granty na łączną kwotę nie przekraczającą 200 000 zł (dwustu tysięcy złotych). Kwota jednego Grantu nie może przekroczyć 50 000 zł (pięćdziesięciu tysięcy złotych).

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Konkurs trwa od dnia 15 września 2014 roku do dnia 10 grudnia 2014 roku i obejmuje dwa etapy. Przystąpienie do Konkursu jest możliwe tylko i wyłącznie w czasie trwania pierwszego etapu Konkursu.

Pierwszy etap Konkursu trwa od dnia 15 września 2014 roku od godz. 0.00 do dnia 14 listopada  2014 roku do godz. 23.59. W ramach pierwszego etapu Konkursu Uczestnik – za pośrednictwem formularza – zgłasza inicjatywę wspierającą rodziców w wychowaniu dzieci (tzn. w wieku od 0 do 13. roku życia włącznie), która to inicjatywa miałaby być sfinansowana ze środków pochodzących od Organizatora Konkursu. Zgłoszenie musi zawierać wskazanie samej inicjatywy wraz z krótkim opisem, przybliżone koszty jej realizacji, przybliżony czas realizacji inicjatywy, wskazanie Uczestnika oraz podmiotu, który będzie Beneficjentem Grantu. Następnie Organizator Konkursu dopuszcza zgłoszoną inicjatywę do Konkursu po sprawdzeniu, czy spełnia ona wymogi niniejszego Regulaminu.
Zgłaszając inicjatywę, Uczestnik wyraża zgodę na publikację treści tego zgłoszenia wraz z załącznikami na stronie internetowej Fundacji. Zgoda obejmuje publikację wszystkich informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym (w szczególności imienia i nazwiska lub nazwy Uczestnika oraz Beneficjenta Grantu) z wyjątkiem danych kontaktowych.
W ramach pierwszego etapu Konkursu Uczestnik powinien zbierać poparcie dla własnej inicjatywy (szczegóły związane ze sposobem pozyskiwania poparcia dla własnej inicjatywy znajdują się na stronie internetowej Fundacji).

Do drugiego etapu Konkursu zakwalifikowanych zostanie 20 inicjatyw zgłoszonych przez Uczestników, które odpowiadają przedmiotowi i regulaminowi Konkursu, i które zdobyły największe poparcie wśród osób wspierających poszczególne inicjatywy w głosowaniu internetowym (szczegółowe warunki związane z głosowaniem internetowym znajdują się na stronie internetowej Fundacji w dziale Zasady).

Drugi etap Konkursu trwa od 15 listopada 2014 roku do 10 grudnia 2014 roku. W ramach drugiego etapu Konkursu Komisja Konkursowa (jury) – spośród 20 zakwalifikowanych inicjatyw wybierze te, na realizację których Organizator przyzna granty. Komisja będzie się kierowała trafnością i zgodnością inicjatywy z celami Konkursu, skutecznością i trwałością inicjatywy (na ile proponowane działanie przyniesie trwałą zmianę), budżetem inicjatywy, liczbą bezpośrednich i pośrednich odbiorców inicjatywy. Komisja Konkursowa może przyznać też granty specjalne inicjatywom szczególnie ważnym społecznie, które zostały zgłoszone do Konkursu, nawet jeśli nie zostały one zakwalifikowane do drugiego etapu Konkursu – w takiej sytuacji Fundacja przeznaczy na te granty dodatkowe środki, wykraczające poza pulę grantów przewidzianą w konkursie. Komisja Konkursowa może nie przyznać żadnych grantów, jeśli uzna, że zgłoszone inicjatywy nie spełniają celów i warunków Konkursu. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

- na stronie internetowej: www.todlamniewazne.pl

Fundacja Aviva

ul. Domaniewska 44
02-672 Warszawa
e-mail: fundacja@aviva.pl

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas