twitter instagram YouTube

2016-10-20
Konkurs Grantowy w ramach Programu Równać Szanse

Polsko – Amerykańska Fundacja Wolności prowadzi nabór wniosków w regionalnym konkursie grantowym w ramach Programu Równać Szanse

Celem Konkursu jest wsparcie finansowe oraz merytoryczne najlepszych projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe, biblioteki gminne, domy kultury i grupy nieformalne. Najlepsze projekty to takie, które najlepiej realizują zakładany cel projektu – jest nim widoczny i szybki rozwój następujących umiejętności u młodych ludzi z małych miejscowości:

 • wykorzystania tego, co może im sprzyjać – chodzi o nowe, inne niż dotąd, spojrzenie na swoje środowisko: w ciekawej formie, przez pryzmat jego walorów i ograniczeń. Równolegle chodzi też o sprawdzenie samego siebie, czyli tego, jakie są mocne i słabe strony konkretnego młodego człowieka;
 • zjednywania sobie innych – chodzi o to, by młody człowiek w projekcie miał szanse sprawdzenia się w nowych relacjach z ludźmi i instytucjami, a także nauczenia się, jak współpracować w grupie – m.in. jak znajdować wspólne cele z korzyścią dla wszystkich.

 

Najlepsze projekty powinny również rozwijać wśród lokalnych organizacji, grup nieformalnych i instytucji pozaszkolnych następujące umiejętności:

 • trafnego rozpoznawania problemów, potrzeb i możliwości danej społeczności,
 • zdobywania partnerów do realizacji przedsięwzięć.

 Projekty muszą zakładać działania młodzieży, tak aby stała się aktywnym twórcą, uczestnikiem i bezpośrednim realizatorem projektu. Ponadto powinny:

 • tworzyć spójną ofertę cyklicznych działań prowadzonych samodzielnie przez młodych ludzi przez okres co najmniej 6 miesięcy,
 • umożliwiać młodzieży realizację swoich pasji i zainteresowań, a także inspirować do podejmowania nowych wyzwań,
 • umożliwiać młodzieży współpracę i pozyskiwanie lokalnych partnerów (współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami samorządowymi, rodzicami, lokalnym biznesem, szkołami),
 • ograniczać do niezbędnego minimum elementy szkoleniowe, które powinny być jedynie elementem wprowadzającym do dalszych działań projektowych.

Wnioski mogą składać tylko podmioty ze wsi i miast do 20 tys. mieszkańców:

 • organizacje pozarządowe, zarejestrowane w KRS lub rejestrach prowadzonych przez Starostów,
 • miejskie i gminne domy kultury,
 • miejskie i gminne biblioteki,
 • nieformalne grupy dorosłych, które w momencie składania wniosku zadeklarują założenie (do końca realizacji projektu) lokalnej organizacji pozarządowej, która będzie kontynuowała działania podjęte w ramach projektu.

Uwaga:

 • o dotację nie mogą ubiegać się organizacje, które realizują projekty w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego Programu „Równać Szanse” edycji 2015 i edycji 2016,
 • podmioty mające siedzibę w miejscowościach powyżej 20 000 mieszkańców nie mogą brać udziału w konkursie, nawet jeśli ich projekty zakładają działania na terenach wiejskich i w małych miastach do 20 000 mieszkańców,
 • w razie uzyskania dotacji środki pieniężne będę przekazywane wyłącznie na specjalnie utworzone subkonto, lub konto bankowe, na którym będą wyłącznie środki uzyskane z Programu Równać Szanse na realizację projektu,
 • o dotacje nie mogą ubiegać się szkoły.

Wysokość dotacji:

 • dotacje do 8 500 zł przyznawane na realizację min. 6-miesięcznych projektów,
 • ponadto, program oferuje szkolenia i doradztwo dla koordynatorów projektów.

 

Termin składania wniosków upływa 25 października 2016 r., o godzinie 12.00. Wnioski należy składać korzystając z elektronicznego systemu naboru wniosków znajdującego się na stronie www.rownacszanse.pl. Aby złożyć wniosek należy zapoznać się ze znajdującą się na stronie szczegółową instrukcją postępowania.

 

Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://rownacszanse.pl/i293

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas