twitter instagram YouTube

2021-03-24
Konkurs MON: "Wdzięczni weteranom działań poza granicami państwa"

Konkurs MON:

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie działalności na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa pn. "Wdzięczni weteranom działań poza granicami państwa". - nabór do 8 kwietnia do godz. 16.15

CEL KONKURSU;
1) udzielenie pomocy i wsparcia weteranom działań poza granicami państwa i weteranom poszkodowanym w działaniach poza granicami państwa;

2) opieka i pomoc najbliższym członkom rodziny weteranów działań poza granicami państwa i weteranów poszkodowanych w działaniach poza granicami państwa;
3) uczczenie pamięci i oddanie hołdu poległym i zmarłym żołnierzom i pracownikom wojska - uczestnikom działań poza granicami państwa;
4) opieka i pomoc najbliższym członkom rodziny poległych lub zmarłych żołnierzy i pracowników wojska uczestników działań poza granicami państwa;
5) integracja i budowanie szacunku dla weteranów w społeczeństwie, w szczególności w lokalnych społecznościach.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
Zadania konkursowe powinny obejmować m.in.:

1) udzielanie wsparcia i pomocy psychologicznej weteranom działań poza granicami państwa i weteranom poszkodowanym w działaniach poza granicami państwa oraz ich najbliższym członkom rodziny, w tym m.in. organizowanie warsztatów terapeutycznych, przedsięwzięć z elementami odreagowania psychologicznego;
2) udzielanie wsparcia i pomocy psychologicznej najbliższ)^! członkom rodziny poległych lub zmarłych żołnierzy i pracowników wojska - uczestników działań poza granicami państwa, w tym m.in. organizowanie warsztatów terapeutycznych, przedsięwzięć z elementami odreagowania psychologicznego;
3) organizowanie obozów i kolonii dla dzieci i młodzieży oraz imprez edukacyjnorekreacyjnych, sportowych i artystycznych dla najbliższych członków rodzin: a) b) poległych lub zmarłych żołnierzy i pracowników wojska - uczestników działań poza granicami państwa, weteranów poszkodowanych w działaniach poza granicami państwa; 
4) organizowanie opieki terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla weteranów poszkodowanych oraz poszkodowanych żołnierzy i pracowników wojska - uczestników działań poza granicami państwa;
5) organizowanie i przeprowadzanie szkoleń w zakresie rozpoznawania stanu funkcjonowania psychologicznego i udzielania pomocy i wsparcia poszkodowanym żołnierzom i pracownikom wojska oraz członkom rodzin poległych i zmarłych żołnierzy i pracowników wojska - uczestników działań poza granicami państwa;
6) zapewnienie transportu członkom rodziny na groby poległych lub zmarłych żołnierzy i pracowników wojska - uczestników działań poza granicami państwa;
7) opiekę nad grobami poległych lub zmarłych żołnierzy i pracowników wojska - uczestników działań poza granicami państwa; 8) integrowanie środowiska weteranów działań poza granicami państwa i weteranów poszkodowanych w działaniach poza granicami państwa oraz rodzin poległych i zmarłych żołnierzy i pracowników wojska - uczestników działań poza granicami państwa.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 
1. Podmiotami uprawnionymi do skłdadania ofert w ww. konkursie są:

1) organizaeje pozarządowe, o któryeh mowa w art. 3 ust. 2 ustawy (m.in. stowarzyszenia, fundacje (z wyjątkiem flmdacji utworzonych przez partie polityczne), oddziały stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze);
2) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
3) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
4) spółdzielnie socjalne;
5) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1133), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
2. Podmiotami nieuprawnionymi do składania ofert o zlecenie realizacji zadania publicznego są podnuoty wskazane w art. 3 ust. 4 ustawy, tj. partie polityczne, związki zawodowe i organizacje pracodawców, samorządy zawodowe oraz fundacje utworzone przez partie polityczne.

WYSOKOŚĆ DOTACJI:
Na realizację zadań w ww. zakresie zaplanowano kwotę w wysokości do 1 500 000,00 zł.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Oferty należy składać do 8 kwietnia 2021 r., do godziny 16.15.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: Termin realizacji zadań od 17 maja do 31 grudnia 2021 r.

KONTAKT:
Ministerstwo Obrony Narodowej
ADRES
Al. Niepodległości 218
00-911 Warszawa
tel. 222 500 150
Czynna w dni robocze

w godzinach 8:00-16:00

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas