twitter instagram YouTube

2019-03-13
Konkurs MON w temacie: Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Konkurs MON w temacie: Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia: Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 29 marca 2019 roku.

Celem konkursu jest realizacja zadań ukierunkowanych m.in. na:

 • zwiększenie umiejętności przydatnych w służbie wojskowej u młodzieży zrzeszonej w organizacjach proobronnych;
 • wspieranie działalności młodzieży uczącej się w klasach „mundurowych” (wojskowych) oraz podmiotów działających na rzecz obronności;
 • tworzenie warunków umożliwiających edukację i kształtowanie postaw proobronnych społeczeństwa m.in. poprzez prowadzenie szkoleń, kursów, ćwiczeń warsztatów o charakterze proobronnym;
 • kształtowanie proobronnych postaw społeczeństwa, przygotowanie młodzieży do zawodowej służby wojskowej i służby w Wojskach Obrony Terytorialnej.

Zadania konkursowe powinny obejmować m.in. realizację:

 • programów i przedsięwzięć o charakterze proobronnym (np. szkolenia strzeleckie, warsztaty, kursy sprawnościowe);
 • zajęć sportowo-obronnych (np. zawody sprawnościowe, mistrzostwa);
 • obozów sportowo-obronnych.

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert w konkursie są:

 • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy (m.in. stowarzyszenia, fundacje (z wyjątkiem fundacji utworzonych przez partie polityczne), odziały stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze);
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności pożytku publicznego;
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
 • spółdzielnie socjalne;
 • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.), które nie działają w celu osiągniecia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Na konkurs zaplanowano kwotę 2 000 000 zł. Oferent zobowiązany jest do wniesienia obowiązkowego wkładu własnego finansowego w wysokości minimum 10% planowanej kwoty dotacji oraz wkładu własnego niefinansowego (osobowego i rzeczowego) w wysokości minimum 10% planowanej kwoty dotacji.

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 29 marca 2019 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem:www.gov.pl/

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas