twitter instagram YouTube

2015-06-25
Konkurs MPiPS: „Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej

Już można składać oferty konkursowe w ramach programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu”. W tym roku na ten cel przeznaczono kwotę 69.000 zł. Oferty można składać do 17 lipca 2015 r.

Celem przedsięwzięcia jest podtrzymanie promowania i rozwijania standardów działań na rzecz integracji i reintegracji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez skoordynowaną współpracę instytucji prowadzących centra i kluby integracji społecznej.

RODZAJ ZLECONEGO ZADANIA:  

Celem zlecanego zadania jest podtrzymanie promowania i rozwijania standardów działań na rzecz integracji i reintegracji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez skoordynowaną współpracę instytucji prowadzących centra i kluby integracji społecznej. 

Minister Pracy i Polityki Społecznej oczekuje, że zintegrowane działania podmiotów zatrudnienia socjalnego będą nadal przyczyniać się do:

- wzmacniania spójności systemu wsparcia i pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz zacieśnienia partnerskiej współpracy pomiędzy jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, publicznymi służbami zatrudnienia oraz organizacjami III sektora,

- stałego monitorowania i analizowania skuteczności rozwiązań prawnych ustawy o zatrudnieniu socjalnym a także ich korelacji z innymi aktami prawnymi w obszarze stałego monitorowania i analizowania skuteczności rozwiązań prawnych ustawy o zatrudnieniu socjalnym a także ich korelacji z innymi aktami prawnymi w obszarze pomocy społecznej, promocji zatrudnienia, spółdzielczości socjalnej i działalności pożytku  publicznego,

- promowania dobrych praktyk lokalnej współpracy na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz zintegrowanego wspierania idei spójności i integracji społecznej,

- prezentowania ministrowi ds. zabezpieczenia społecznego stanowisk, wniosków
i postulatów w zakresie innowacyjnych rozwiązań legislacyjnych w obszarze rozwoju usług reintegracji społecznej i zawodowej.

Spełnienie w 2015 r. celu zadania zleconego powinno zostać zapewnione poprzez przeprowadzenie przedsięwzięcia organizacyjnego umożliwiającego podsumowanie
i nakreślenie nowych kierunków działań platformy współpracy o nazwie Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej.

Minister Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu”, przewiduje w kolejnych latach utrzymanie wsparcia finansowego dla tego przedsięwzięcia.

ZAKRES MERYTORYCZNY OFERT:

Do konkursu mogą być zgłaszane oferty przygotowane przez instytucje prowadzące centra lub kluby integracji społecznej, które posiadają odpowiednie wpisy do rejestrów wojewodów na dn. 31 maja 2015 r. oraz są członkami platformy współpracy pod nazwą Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej (tj. po złożeniu wniosku o przyjęcie w poczet członków Konwentu uzyskały do dn. 30 czerwca 2015 r. pozytywną decyzję Konwentu). Dopuszcza się możliwość składania ofert przez pojedyncze instytucje lub oferty wspólne.
W przypadku ofert wspólnych konieczne jest wskazanie podziału zadań do wykonania pomiędzy oferentami.

Termin realizacji oferty: wrzesień – listopad 2015 r., przy warunku zorganizowania spotkania najpóźniej do dnia 30 października 2015 r.

WYDATKI KWALIFIKOWALNE:

Środki finansowe stanowiące kwotę dofinansowania muszą być wykorzystane
do dnia 31 grudnia 2015 r., i mogą zostać przeznaczone na pokrycie m.in. następujących kosztów:

- Wynajmu pomieszczeń, w tym: koszty noclegu i wyżywienia uczestników posiedzenia Konwentu.

- Organizacji transportu uczestników Konwentu, którzy nie korzystają z własnych środków transportu z miejsca dojazdu (np. dworzec kolejowy/ autobusowy) do miejsca posiedzenia.

- Przygotowanie i opracowanie materiałów programowych Konwentu (sprawozdań, zaproszeń, końcowych protokołów z pracy Konwentu) oraz zakupu materiałów biurowych dla uczestników.

W sprawie ewentualnych pytań dotyczących konkursu, prosimy kontaktować się z Departamentem Pomocy i Integracji Społecznej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, numer telefonu: (22) 661-12-53 Pani Katarzyna Sztompka.

-> przejdź do strony z pełną treścią komunikatu i ogłoszenia o konkursie


Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas