twitter instagram YouTube

2016-03-22
Konkurs MRPiPS „Opieka to też praca”

Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej konkurs inicjatyw organizacji pozarządowych pod hasłem „Opieka to też praca” na najlepsze projekty z obszaru wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy.

Na co można uzyskać dofinansowanie:

W ramach konkursów można ubiegać się o dofinansowanie m.in. na warsztaty, spotkania, doradztwo, treningi, mentoring itp. Realizowane działania mają przyczynić się do wspierania i wzmocnienia systemu opieki nad dziećmi do trzeciego roku życia w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (DZ. U. z 2013r. poz. 1457, z późn. zm.). Działania te powinny przyczynić się do:

  • zaznajomienia uczestników projektu z problematyką i możliwościami związanymi z pracą opiekuna  świetle „ustawy żłobkowej”
  • zaznajomienia uczestników projektu z procedurami dotyczącymi pracy opiekuna zgodnie z ustawą żłobkową
  • zdobycie informacji na temat potrzeb i kwalifikacji niezbędnych do pełnienia funkcji opiekuńczych, o których może w ustawie żłobkowej
  • podjęcia przez uczestników projektów praktycznych działań w kierunku rozpoczęcia tego rodzaju działalności lub zatrudnienia

Grupą docelową dla realizowanego projektu powinny być osoby bezrobotne ze szczególnym uwzględnieniem rodziców powracających an rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka oraz osób, które sprawowały opiekę nad osobą zależną.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się:

  • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy, posiadające siedzibe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
  • podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustway
  • stowarzyszenia samorządu terytorialnego
  • spółdzielnie socjalne
  • spółki akcyjne oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  • kluby sportowe

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań w 2016 rku wynosi 300 000 zł. Wysokość dotacji, o którą ubiega się jedna organizacja nie może przekraczać 30 000 zł. Jeśli jeden wniosek składa kilka organizacji dotacja może wynosić do 60 000 zł.

Termin nadsyłania wniosków:

Ofertę na realizację zadania publicznego wraz z dokumentami wymienionymi w pkt 4, należy złożyć w siedzibie Ministerstwa (Warszawa, ul. Nowogrodzka 1/3/5) w godzinach pracy urzędu lub przesłać pocztą na adres: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz , ul. Nowogrodzka 1/3/5,, 00-513 Warszawa , z dopiskiem – „Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych w 2016 r.”w terminie do dnia 6 kwietnia 2016 r.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

źródło: mpips.gov.pl

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas