twitter instagram YouTube

2020-08-06
Konkurs MSWiA - dotacje celowe

Konkurs MSWiA - dotacje celowe

Konkurs MSWiA dotyczący tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych.

Dotacje celowe są przyznawane na realizację następujących zadań:

 1. Działalność instytucji kulturalnych, ruchu artystycznego i twórczości mniejszości oraz imprez artystycznych mających istotne znaczenie dla kultury mniejszości lub dla zachowania i rozwoju języka regionalnego (art. 18 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 20 ust. 2 ustawy);
 2. Wydawanie książek, czasopism, periodyków i druków ulotnych w językach mniejszości, w języku regionalnym lub w języku polskim, w postaci drukowanej oraz w innych technikach zapisu obrazu i dźwięku (art. 18 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 20 ust. 2 ustawy);
 3. Wspieranie programów telewizyjnych i audycji radiowych realizowanych przez mniejszości lub realizowanych w języku regionalnym (art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 20 ust. 2 ustawy);
 4. Ochronę miejsc związanych z kulturą mniejszości lub z językiem regionalnym (art. 18 ust. 2 pkt 5 w związku z art. 20 ust. 2 ustawy);
 5. Działalność świetlicową (art. 18 ust. 2 pkt 6 w związku z art. 20 ust. 2 ustawy);
 6. Prowadzenie bibliotek oraz dokumentacji życia kulturalnego i artystycznego mniejszości lub bibliotek oraz dokumentacji dotyczących języka regionalnego (art. 18 ust. 2 pkt 7 w związku z art. 20 ust. 2 ustawy);
 7. Edukację dzieci i młodzieży realizowaną w różnych formach (art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 20 ust. 2 ustawy);
 8. Propagowanie wiedzy o mniejszościach lub o języku regionalnym (art. 18 ust. 2 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 2 ustawy);
 9. Remonty obiektów budowlanych, w tym obiektów zabytkowych, służących zachowaniu tożsamości kulturowej mniejszości albo zachowaniu i rozwojowi języka regionalnego (art. 18 ust. 2 pkt 1, 3-8 w związku z art. 20 ust. 2 ustawy).

  Wnioskodawca ubiegający się o przyznanie dotacji celowej składa odrębny wniosek na każde z wnioskowanych zadań.

Termin składania wniosków:

14 września 2020r. 

Dokonując oceny wniosków o udzielenie dotacji celowych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, w szczególności bierze pod uwagę:

 1. Zasięg realizowanego zadania (liczbę osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz posługujących się językiem regionalnym objętych zadaniem);
 2. Siłę oddziaływania realizowanego zadania (stopień oddziaływania zadania na osoby należące do mniejszości narodowych i etnicznych lub osoby posługujące się językiem regionalnym w celu zachowania ich tożsamości i języka);
 3. Efektywność realizowanego zadania (spodziewane efekty w stosunku do planowanych kosztów);
 4. Dotychczasowe doświadczenia oraz wcześniejszy sposób realizacji przez wnioskodawców podobnych zadań, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt 1-9 ustawy;
 5. Kwalifikacje osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie,
 6. Współpracę wnioskodawców przy realizacji zadania z innymi partnerami oraz, w przypadku wniosku dotyczącego wsparcia realizacji zadania w rozumieniu art. 5 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie[2], wielkość środków planowanych na realizację zadania ze źródeł innych niż budżet państwa (w tym m. in. od jednostek samorządu terytorialnego, osób fizycznych i przedsiębiorstw);
 7. Długofalowe efekty realizowanego zadania (w przypadku zadań realizowanych w sposób ciągły).

Dokonując oceny wniosków o przyznanie dotacji celowych na czasopisma Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji bierze również pod uwagę:

 1. Planowaną objętość czasopisma,
 2. Planowaną liczbę numerów czasopisma,
 3. Język, w którym ukazywać się będzie czasopismo.

 

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas