twitter instagram YouTube

2020-08-06
Konkurs MSWiA - dotacje podmiotowe

Konkurs MSWiA - dotacje podmiotowe

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zaprasza do składania wniosków o dotację na realizację w 2021 r. zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego.

Informacje dotyczące udzielania dotacji podmiotowych:

 1. Dotacje podmiotowe mogą być przyznawane organizacjom:
  niejszości narodowych i etnicznych;
 2. Społeczności posługującej się językiem regionalnym- działającym na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach lub ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach.

Dotacje podmiotowe mogą być przyznawane także instytucjom kulturalnym mającym istotne znaczenie dla kultury mniejszości narodowych i etnicznych oraz rozwoju i zachowania języka regionalnego.

Dotacje podmiotowe mogą być przyznawane podmiotom, o których mowa w ust. 1 i 2, które posiadają od przynajmniej pięciu lat osobowość prawną, potwierdzoną wpisem do stosownego rejestru/ewidencji lub innymi dokumentami[3] oraz realizują przynajmniej jedno z następujących zadań:

 1. Działalność instytucji kulturalnych, ruchu artystycznego i twórczości mniejszości oraz imprez artystycznych mających istotne znaczenie dla kultury mniejszości lub dla zachowania i rozwoju języka regionalnego (art. 18 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 20 ust. 2 ustawy);
 2. Wydawanie książek, czasopism, periodyków i druków ulotnych w językach mniejszości, języku regionalnym lub w języku polskim, w postaci drukowanej oraz w innych technikach zapisu obrazu i dźwięku (art. 18 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 20 ust. 2 ustawy);
 3. Wspieranie programów telewizyjnych i audycji radiowych realizowanych przez mniejszości lub w języku regionalnym (art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 20 ust. 2 ustawy);
 4. Działalność świetlicową (art. 18 ust. 2 pkt 6 w związku z art. 20 ust. 2 ustawy);
 5. Prowadzenie bibliotek oraz dokumentacji życia kulturalnego i artystycznego mniejszości lub bibliotek oraz dokumentacji dotyczących języka regionalnego (art. 18 ust. 2 pkt 7 w związku z art. 20 ust. 2 ustawy);
 6. Edukację dzieci i młodzieży realizowaną w różnych formach (art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 20 ust. 2 ustawy).

Wnioskodawca, ubiegający się o przyznanie dotacji podmiotowej, składa jeden wniosek o udzielenie tej dotacji.


Przy udzielaniu dotacji podmiotowych będą uwzględniane przede wszystkim koszty ponoszone przez organizację lub instytucję kulturalną na:

 1. Obsługę finansową, księgową, biurową, administracyjną, prawną oraz opłatę za prowadzenie wyodrębnionego rachunku bankowego do obsługi przyznanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotacji na realizację w 2021 r. zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego;
 2. ksploatację[4] i najem lokali służących działalności programowej organizacji mniejszości lub społeczności posługującej się językiem regionalnym lub eksploatację i najem lokali instytucji kulturalnych.

W przypadku wniosku o dotację podmiotową, wnioskodawca jest zobowiązany zapewnić środki własne (lub środki z innych źródeł) w wysokości co najmniej 5% całości kosztów realizacji zadania (kosztu całkowitego realizacji zadania, a nie wnioskowanej kwoty dotacji).

Termin składania wniosków:

31 sierpnia 2020 r. 

Dokonując oceny wniosków o udzielenie dotacji podmiotowych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, w szczególności bierze pod uwagę:

 1. Spełnienie warunku, o którym mowa w rozdz. III ust. 2;
 2. Efektywność realizowanego zadania (spodziewane efekty w stosunku do planowanych kosztów);
 3. otychczasowe doświadczenia oraz wcześniejszy sposób realizacji przez wnioskodawców podobnych zadań, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt 1-9 ustawy;
 4. Współpracę wnioskodawców przy realizacji zadania z innymi partnerami oraz wielkość środków planowanych na realizację zadania ze źródeł innych niż budżet państwa (w tym m. in. od jednostek samorządu terytorialnego, osób fizycznych i przedsiębiorstw); długofalowe efekty realizowanego zadania.
Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas