twitter instagram YouTube

2018-03-23
Konkurs MSiT: „Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu - edycja 2018”

Minister Sportu i Turystyki ogłosił „Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu - edycja 2018”. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu zadania do Planu Rocznego, wnioski inwestycyjne składa się do 15 czerwca 2018 r.

Kwalifikowanie zadań inwestycyjnych do Programu, odbywa się w układzie wieloletnim - Plan Wieloletni oraz w okresach rocznych - Plan Roczny.

Zakwalifikowanie zadania inwestycyjnego do Planu Rocznego jest warunkiem niezbędnym do uzyskania dofinansowania w ramach Programu.

W terminie do 15 marca 2018 roku wnioskodawca uzupełnia zgłoszenie zadania inwestycyjnego, które zostało zakwalifikowane do Planu Wieloletniego, przedstawiając Ministrowi dokumenty potwierdzające przygotowanie zadania inwestycyjnego do realizacji,

Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu zadania do Planu Rocznego wnioskodawca składa do Ministra wniosek inwestycyjny.

Wnioski inwestycyjne składa się do 15 czerwca 2018 roku (dla wniosków przesyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego).

O dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Programu mogą się ubiegać:
1) jednostki sektora finansów publicznych określone w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn.
zm.) posiadające osobowość prawną;
2) stowarzyszenia, fundacje i inne posiadające osobowość prawną podmioty prowadzące działalność w zakresie kultury fizycznej.

Dofinansowaniem w ramach Programu objęte mogą być zadania inwestycyjne polegające na przebudowie, remoncie lub inwestycjach obiektów sportowych
w ramach następujących obszarów:
1) inwestycje realizowane na potrzeby sportów włączonych do programu igrzysk olimpijskich;
2) baza sportowa Centralnego Ośrodka Sportu (Ośrodki Przygotowań Olimpijskich), jako główne zaplecze szkoleniowo-treningowe dla kadry narodowej;
3) baza sportowa polskich związków sportowych służąca realizacji programu centralnego szkolenia sportowego oraz organizacji imprez sportowych rangi
mistrzowskiej;
4) infrastruktura sportowa szkół mistrzostwa sportowego w zakresie obiektów zgodnych z profilem sportowym szkoły oraz innych obiektów sportowych
niezbędnych dla prowadzonego szkolenia;
5) infrastruktura sportowa akademii wychowania fizycznego w zakresie obiektów specjalistycznych umożliwiających szkolenie zawodników oraz przygotowanie
kadry instruktorsko-trenerskiej;
6) zadania inwestycyjne Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego;
7) inne obiekty infrastruktury sportowej ważne dla rozwoju bazy sportu wyczynowego, w szczególności realizowane w dużych aglomeracjach miejskich, umożliwiające zawodnikom równoległe prowadzenie szkolenia sportowego i edukacji lub pracy.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas