twitter instagram YouTube

2018-03-23
Konkurs MZ: Edukacja pracowników ochrony zdrowia w zakresie zasad zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej

Minister Zdrowia ogłosił konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego: Edukacja pracowników ochrony zdrowia w zakresie zasad zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej. Termin składania ofert mija 10 kwietnia 2018 r.

Minister Zdrowia, działając na podstawie art. 14 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2237), zwanej dalej „ustawą” i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. poz. 1492), ogłasza konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego:

Edukacja pracowników ochrony zdrowia w zakresie zasad zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej

w ramach Działania 1. Działania promujące właściwe nawyki żywieniowe i aktywność fizyczną, 1.4. Rozwój kompetencji osób uczestniczących w zadaniach na rzecz ograniczania występowania nadwagi i otyłości, Celu Operacyjnego 1. Poprawa sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej społeczeństwa

Zadanie będące przedmiotem konkursu ofert

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego polegającego na utrzymaniu i wsparciu platformy e-learningowej utworzonej w ramach realizacji ww. zadania w latach 2016-2017 dostępnej pod adresem: http://npz1.edumetriq.pl/. Platforma składa się z cyklu szkoleń poświęconych tematyce zdrowego odżywiania oraz aktywności fizycznej. Aktualnie szkolenia skierowane są do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarek i położnych oraz kadry zarządzającej jednostkami ochrony zdrowia.

W ramach realizacji zadania oczekuje się obsługi i administracji platformy e-learningowej do 31 grudnia 2018 r. oraz wypełnienia platformy dodatkowymi treściami merytorycznymi opracowanymi przez Oferenta tzn. zaplanowanym cyklem szkoleń skierowanym do pracowników ochrony zdrowia.

Zadanie powinno być realizowane z uwzględnieniem aktualnej wiedzy naukowej.

Podmioty uprawnione do składania ofert w konkursie

Oferentami mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy, to jest:

podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.), spełniające kryteria wyboru wskazane w ogłoszeniu o konkursie ofert.

Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę wraz z załącznikami (w jednym egzemplarzu) należy złożyć w formie papierowej w terminie od dnia 20 marca 2018 r. do dnia 10 kwietnia 2018 r. na adres:

Ministerstwo Zdrowia

Departament Zdrowia Publicznego

ul. Miodowa 15

00‐952 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: Konkurs NPZ na rok 2018, zadanie: Edukacja pracowników ochrony zdrowia w zakresie zasad zdrowego odżywienia i aktywności fizycznej, nr konkursu NPZ.CO1.1.4.1_2018_platforma.

Oferty należy składać (osobiście, pocztą kurierską lub listem poleconym) w siedzibie Ministerstwa Zdrowia od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15.

O przyjęciu oferty decyduje data i godzina jej wpływu do Ministerstwa Zdrowia. Oferty, które wpłyną po terminie, będą odrzucane.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas