twitter instagram YouTube

2018-03-19
Konkurs MZ: Podejmowanie inicjatyw upowszechniających prawidłowe żywienie

Minister Zdrowia ogłosił konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego: Podejmowanie inicjatyw upowszechniających prawidłowe żywienie. Oferty należy składać do 28 marca 2018 r.

Minister Zdrowia, działając na podstawie art. 14 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2237), zwanej dalej „ustawą” i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. poz. 1492), ogłasza konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego:

Podejmowanie inicjatyw upowszechniających prawidłowe żywienie

w ramach Działania 1. Działania promujące właściwe nawyki żywieniowe i aktywność fizyczną;

1.2 Działania informacyjne i edukacyjne

Celu Operacyjnego 1. Poprawa sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej społeczeństwa

Zadanie będące przedmiotem konkursu ofert

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora/ów zadania z zakresu zdrowia publicznego polegającego na podejmowaniu inicjatyw upowszechniających prawidłowe żywienie wśród personelu odpowiedzialnego za realizację żywienia na terenie jednostek systemu oświaty.

W ramach realizacji zadania oczekuje się przeprowadzenia bezpłatnych szkoleń połączonych z warsztatami dla personelu odpowiedzialnego za realizację żywienia na terenie jednostek systemu oświaty. Powinny one obejmować zajęcia teoretyczne i praktyczne dotyczące m.in.: zasad racjonalnego żywienia dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym, zaleceń dotyczących wartości odżywczej posiłków, zasad układania jadłospisów, oceny jadłospisów, przygotowania posiłków w prawidłowo zbilansowanej diecie.

Zadanie powinno być realizowane z uwzględnieniem aktualnej wiedzy naukowej. Jego realizacja podlegać będzie ocenie pod kątem efektywności i skuteczności w osiąganiu zaplanowanych rezultatów.

Informacje ogólne

Wymagane jest bezpłatne przekazanie wszystkim uczestnikom szkolenia materiałów szkoleniowych z przeprowadzonych zajęć.

Do realizacji zadania niezbędna jest znajomość norm żywienia dla populacji polskiej oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. poz. 1154).

Podmioty uprawnione do składania ofert w konkursie

Oferentami mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy, to jest:

podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.), spełniające kryteria wyboru wskazane w ogłoszeniu o konkursie ofert.

Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę wraz z załącznikami (w jednym egzemplarzu) należy złożyć w formie papierowej w terminie od dnia 7 marca 2018 r. do dnia 28 marca 2018 r. na adres:

Ministerstwo Zdrowia

Departament Zdrowia Publicznego

ul. Miodowa 15

00‐952 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: Konkurs NPZ na rok 2018, zadanie: Podejmowanie inicjatyw upowszechniających prawidłowe żywienie, NPZ.CO1_1.2_1_2018_stołówki

Oferty należy składać (osobiście, pocztą kurierską lub listem poleconym) w siedzibie Ministerstwa Zdrowia od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15.

O przyjęciu oferty decyduje data i godzina jej wpływu do Ministerstwa Zdrowia. Oferty, które wpłyną po terminie, będą odrzucane.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas