twitter instagram YouTube

2018-03-19
Konkurs MZ: Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania zaburzeniom odżywiania o podłożu psychicznym

Minister Zdrowia ogłosił konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego: Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania zaburzeniom odżywiania o podłożu psychicznym w populacji generalnej oraz populacjach o zwiększonym ryzyku. Oferty należy składać do 23 marca 2018 r.

Minister Zdrowia, działając na podstawie art. 14 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2237), zwanej dalej „ustawą” i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. poz. 1492), ogłasza konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego:

Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania zaburzeniom odżywiania o podłożu psychicznym w populacji generalnej oraz populacjach o zwiększonym ryzyku

w ramach Zadania 2. Zapobieganie zaburzeniom psychicznym

Celu Operacyjnego 3. Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa

Zadanie będące przedmiotem konkursu ofert

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego polegającego na prowadzeniu działań na rzecz zapobiegania zaburzeniom odżywiania o podłożu psychicznym w populacji generalnej oraz populacjach o zwiększonym ryzyku. Zadanie powinno być realizowane z uwzględnieniem aktualnej wiedzy naukowej.

Informacje ogólne

Mając na uwadze współczesne zagrożenia dla zdrowia publicznego, zwłaszcza w kontekście problemów dotyczących dzieci i młodzieży, należy podkreślić rolę profilaktyki, która stanowi jedną z podstawowych metod przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom m.in. w zakresie problematyki zaburzeń odżywiania. Proces diagnozowania, leczenia i powracania do zdrowia pacjentów z zaburzeniami odżywiania jest długotrwały i problematyczny, dlatego niezbędne jest zintensyfikowanie działań profilaktycznych i informacyjnych w tym zakresie. W związku z tym podnoszenie świadomości i kształtowanie właściwych postaw dotyczących zrównoważonego stylu odżywiania i jego wpływu na ogólny dobrostan jednostki powinno skupiać się na wieloaspektowości tego zjawiska.

Oferent zorganizuje grupy wsparcia w co najmniej 4 miastach wojewódzkich, nie sąsiadujących ze sobą. Oferent zapewni promocję działań na terenie ogólnopolskim wśród grup docelowych, tj. osób z grup ryzyka zaburzeniami odżywiania (w tym w szczególności dzieci i młodzież oraz osoby we wczesnym okresie dorosłości); rodzice/opiekunowie prawni dzieci i młodzieży w wieku szkolnym i/lub personel merytoryczny placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz Poradni Pedagogiczno-Psychologicznych i Specjalistycznych Poradni.

Zadanie może obejmować działania poprzez zastosowanie nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych, np. opracowanie bezpłatnej aplikacji, przeznaczanej na urządzenia mobilne, popularyzującej działania profilaktyczne, wiedzę na temat zaburzeń odżywiania, możliwej do uzyskania pomocy oraz o formach pomocy m.in. poprzez udział w grupach wsparcia.

Podmioty uprawnione do składania ofert w konkursie

Oferentami mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy, to jest:

podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.), spełniające kryteria wyboru wskazane w ogłoszeniu o konkursie ofert.

Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę wraz z załącznikami (w jednym egzemplarzu) należy złożyć w formie papierowej w terminie od dnia 2 marca 2018 r. do dnia 23 marca 2018 r. na adres:

Ministerstwo Zdrowia

Departament Zdrowia Publicznego

ul. Miodowa 15

00‐952 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: Konkurs NPZ na rok 2018, zadanie: Prowadzenie działań
na rzecz zapobiegania zaburzeniom odżywiania o podłożu psychicznym w populacji generalnej
oraz populacjach o zwiększonym ryzyku

NPZ.CO3_2.5_2018

Oferty należy składać (osobiście, pocztą kurierską lub listem poleconym) w siedzibie Ministerstwa Zdrowia od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15.

O przyjęciu oferty decyduje data i godzina jej wpływu do Ministerstwa Zdrowia. Oferty, które wpłyną po terminie, będą odrzucane.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas