twitter instagram YouTube

2018-03-19
Konkurs MZ: Rozwijanie oferty i upowszechnianie programów profilaktycznych opartych na podstawach naukowych, które zapobiegają zagrożeniom związanym z dostępem dzieci i młodzieży do treści pornograficznych

Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego: Rozwijanie oferty i upowszechnianie programów profilaktycznych opartych na podstawach naukowych, które zapobiegają zagrożeniom związanym z dostępem dzieci i młodzieży do treści pornograficznych, uprzedmiatawiających i seksualizujących od 2018 r. Oferty należy składać do 23 marca 2018 r.

Minister Zdrowia, działając na podstawie art. 14 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2237), zwanej dalej „ustawą” i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. poz. 1492), ogłasza konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego:

Rozwijanie oferty i upowszechnianie programów profilaktycznych opartych na podstawach naukowych, które zapobiegają zagrożeniom związanym z dostępem dzieci i młodzieży do treści pornograficznych, uprzedmiatawiających i seksualizujących od 2018 r.

w ramach Zadania 2. Zapobieganie zaburzeniom psychicznym

Celu Operacyjnego 3. Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa

Zadanie będące przedmiotem konkursu ofert

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego polegającego na na rozwijaniu oferty i upowszechnianie programów profilaktycznych opartych na podstawach naukowych, które zapobiegają zagrożeniom związanym z dostępem dzieci i młodzieży do treści pornograficznych, uprzedmiatawiających i seksualizujących. Zadanie powinno być realizowane z uwzględnieniem aktualnej wiedzy naukowej.

Informacje ogólne

Dostęp do materiałów pornograficznych obecnie, w szczególności z uwagi na powszechną dostępność Internetu, jest dla dzieci i młodzieży w znacznym stopniu ułatwiony. Kontakt z pornografią charakteryzującą się wysokim stopniem obsceniczności, wulgarności i brutalności ma istotne konsekwencje dla rozwoju psychicznego, społecznego i zdrowotnego dzieci i młodzieży. Zbyt łatwa i masowa dostępność treści pornograficznych przez dzieci i młodzież staje się zatem współczesnym problemem zdrowia publicznego, co potwierdzają m.in. badania przeprowadzone przez Ministerstwo Zdrowia w 2017 roku.

Programy profilaktyczne i dotyczące promocji zdrowia stanowią podstawę dla wielu zadań ujętych w Narodowym Programie Zdrowia. Istotne jest nie tylko zapewnienie ich wysokiej jakości ale i spełnianie przez nie kryteriów dotyczących skuteczności i efektywności, m.in. poprzez ich ewaluację, a następnie wypracowanie dobrych praktyk lub rekomendacji. W związku z tym konieczne jest rozwijanie i upowszechnianie programów profilaktycznych dotyczących potrzeb zdrowotnych populacji, w szczególności w zakresie zapobiegania zagrożeniom związanym z dostępem dzieci i młodzieży do treści pornograficznych, uprzedmiatawiających i seksualizujących.

Podmioty uprawnione do składania ofert w konkursie

Oferentami mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy, to jest:

podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.), spełniające kryteria wyboru wskazane w ogłoszeniu o konkursie ofert.

Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę wraz z załącznikami (w jednym egzemplarzu) należy złożyć w formie papierowej w terminie od dnia 2 marca 2018 r. do dnia 23 marca 2018 r. na adres:

Ministerstwo Zdrowia

Departament Zdrowia Publicznego

ul. Miodowa 15

00‐952 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: Konkurs NPZ na rok 2018, zadanie: Rozwijanie oferty i upowszechnianie programów profilaktycznych opartych na podstawach naukowych, które zapobiegają zagrożeniom związanym z dostępem dzieci i młodzieży do treści pornograficznych, uprzedmiatawiających
i seksualizujących od 2018 r.

NPZ.CO3_2.10_2018

Oferty należy składać (osobiście, pocztą kurierską lub listem poleconym) w siedzibie Ministerstwa Zdrowia od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15.

O przyjęciu oferty decyduje data i godzina jej wpływu do Ministerstwa Zdrowia. Oferty, które wpłyną po terminie, będą odrzucane.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas