twitter instagram YouTube

2014-03-20
Konkurs "Mały mistrz" - nabór dodatkowy

Otwarty konkurs wniosków na dofinansowanie projektów w ramach projektu „Mały Mistrz”, realizowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach działania: „Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży”. Nabór dodatkowy.

W ramach niniejszego konkursu Minister Sportu i Turystyki wyłoni:
1. Operatorów wojewódzkich projektu, do których zadań należeć będzie m.in.: realizacja, koordynacja i monitoring projektu, zakup sprzętu dla szkół uczestniczących w projekcie, współpraca z operatorem ogólnopolskim i współredagowanie strony internetowej projektu)
2. Operatora krajowego dla operatorów wojewódzkich wyłonionych w ramach tego konkursu. Do zadań operatora krajowego będzie należało m.in.: opracowanie i przeprowadzenie szkoleń dla osób realizujących projekt, dla nauczycieli, organizacja konferencji ogólnopolskich projektu, przygotowanie publikacji związanych z projektem, w tym materiałów dydaktycznych, prowadzenie strony internetowej projektu oraz profilu w mediach społecznościowych, nadzór merytoryczny i finansowy, raportowanie)

Kto może ubiegać się o wnioski:
konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, w szczególności do stowarzyszeń posiadających odpowiednie (ponadregionalne, wojewódzkie) struktury organizacyjne.

Główne wytyczne dla składających wnioski
1. Wnioski muszą przewidywać w realizacji udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł w wysokości:
– nie mniejszej niż 50% całości kosztów w przypadku operatorów wojewódzkich oraz
– nie mniej niż 10 % w przypadku operatora krajowego.
2. Udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (np. pozyskanych w ramach innych konkursów).
3. Wkład własny może być wyłącznie finansowy, dopuszczalne jest jednak ujęcie w kosztorysie kosztów nieodpłatnego udostępniania np. obiektu sportowego lub transportu. Nie można natomiast uwzględniać pracy wolontariusza, poza kosztami związanymi z jego ubezpieczeniem, delegacjami itd. (wymaga to sporządzenia z wolontariuszem umowy o świadczeniu wolontariatu).
5. Przedsięwzięcia realizowane w ramach konkursu muszą mieć charakter niekomercyjny – nie mogą zakładać osiągnięcia dochodu, a realizacja zadania może odbywać się wyłącznie na terenie Polski.
6. Wnioskodawca musi posiadać doświadczenie w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i zasięgu, z udziałem środków publicznych. We wniosku należy je wymienić oraz szczegółowo scharakteryzować, m.in. data realizacji, liczba i wiek uczestników, zakres zadania, itp. Do wniosku można załączyć stosowne pisemne rekomendacje i opinie.

Budżet programu
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w ramach dodatkowego naboru wynosi 4 135 942 złotych.

Termin składania wniosków: 1 kwietnia 2014 r.

Więcej informacji o wytycznych i procedurach aplikowania znajduje się na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Ministerstwo Sportu i Turystyki
ul. Senatorska 14
00-082 Warszawa
Tel.: (022) 2443 142
Fax: (022) 2443 255
Email: kontakt@msport.gov.pl
Strona www
Adam Giersz

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas