twitter instagram YouTube

2015-04-01
Konkurs Małych Grantów

Konkurs Małych Grantów- na realizację projektów poruszających różne sfery aktywności (np. ochrona środowiska, sprawy społeczne, media, sport i wypoczynek). Maksymalny czas trwania projektów do 6 miesięcy. Najbliższy termin składania wniosków to 1 czerwiec 2015r.

CEL KONKURSU:

Celem Konkursu jest realizacja projektów skupionych wokół jednej z poniższych kategorii:

· Współpraca kulturalna,

· Badania i wymiana naukowa,

· Edukacja,

· Wymiana młodych,

· Współpraca transgraniczna,

· Promocja turystyki.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Wnioski mogą składać – każdy podmiot prawny lub osoba fizyczna przedstawiająca projekt zgodny z założeniami programu. Priorytet mają organizacje pozarządowe i non-profit, gminy i lokalne samorządy, publiczne szkoły, uniwersytety, ośrodki naukowe i badawcze oraz instytucje publiczne z wyjątkiem tych bezpośrednio dotowanych z budżetu państwa. Obowiązkiem wnioskującego jest nawiązanie partnerstwa z podmiotami z przynajmniej 3 z państw Grupy Wyszehradzkiej (V4), czyli z Czech, Węgier, Polski i Słowacji.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Wysokość dotacji do rozdysponowania w roku 2015 wynosi 640 000 euro.

Maksymalna kwota z Funduszu dla każdego projektu Małych Grantów wynosi 6 000 euro.

Wkład finansowy Funduszu nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów projektu, włączając w to w tym wkład rzeczowy wnioskodawcy lub innych podmiotów.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Termin składania wniosków – wszystkie wnioski należy składać za pośrednictwem aplikacyjnego systemu online ostatecznie do   1 czerwca 2015 r.

Podpisane dokumenty, wydrukowany wniosek oraz załączniki, należy dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą na adres: Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, Kráľovské údolie 8 Královské údolie 8, 811 02 Bratislava, Slovak Republic Republiki Słowackiej.

Kolejne terminy to:

- 1 września 2015 r.

- 1 grudnia 2015 r.

DODATKOWE INFORMACJE:

- na stronie internetowej: www.visegradfund.org/grants/small_grants/

Kontakt do Operatora:

International Visegrad Fund

Kráľovské údolie 8

SK-811 02 Bratislava

Slovak Republik

visegradfund@visegradfund.org

www.visegradfund.org

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas