twitter instagram YouTube

2016-02-09
Konkurs Małych Grantów m.in. na współpracę kulturalną, edukację, promocję turystyki

Celem Konkursu jest realizacja projektów skupionych wokół jednej z poniższych kategorii: współpraca kulturalna, badania i wymiana naukowa, edukacja, wymiana młodych, współpraca transgraniczna, promocja turystyki.

 Składane projekty mogą poruszać różne sfery aktywności (np. ochrona środowiska, sprawy społeczne, media, sport i wypoczynek). Maksymalny czas trwania projektów do 6 miesięcy.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

Wnioski mogą składać wszystkie podmioty prawne lub osoby fizyczne przedstawiające projekt zgodny z założeniami programu. Priorytet mają organizacje pozarządowe i non-profit, gminy i lokalne samorządy, publiczne szkoły, uniwersytety, ośrodki naukowe i badawcze oraz instytucje publiczne z wyjątkiem tych bezpośrednio dotowanych z budżetu państwa. Obowiązkiem wnioskującego jest nawiązanie partnerstwa z podmiotami z przynajmniej 3 z państw Grupy Wyszehradzkiej (V4), czyli z Czech, Węgier, Polski i Słowacji.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Wysokość dotacji możliwej do otrzymania w ramach konkursu wynosi maksymalnie 6 000 euro. Wkład finansowy Funduszu nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów projektu, włączając w to w tym wkład rzeczowy wnioskodawcy lub innych podmiotów. 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Termin składania wniosków – wszystkie wnioski należy składać za pośrednictwem aplikacyjnego systemu online ostatecznie w dniu upływu terminu:

- 1 marca 2016 r.

- 1 czerwca 2016 r.

- 1 września 2016 r.

- 1 grudnia 2016 r.

Podpisane dokumenty, wydrukowany wniosek oraz załączniki, należy dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą z datą stempla pocztowego z dnia następującego po dniu deadline’u na adres: Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, Kráľovské údolie 8 Královské údolie 8, 811 02 Bratislava 811 02 Bratislava, Slovak Republic Republiki Słowackiej.

DODATKOWE INFORMACJE:

- na stronie internetowej: http://visegradfund.org/grants/small-grants/

Kontakt:

International Visegrad Fund

Kráľovské údolie 8 SK-811 02 Bratislava Slovak Republik

visegradfund@visegradfund.org

www.visegradfund.org

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas