twitter instagram YouTube

2021-02-19
Konkurs Ministra Obrony Narodowej - pn. Zachowajmy w pamięci

Konkurs Ministra Obrony Narodowej - pn. Zachowajmy w pamięci

Minister Obrony Narodowej ogłosił konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. Zachowajmy w pamięci. Oferty należy składać do dnia 5 marca 2021 r.

CEL KONKURSU:

Celem zadań konkursowych jest:

 1. upowszechnienie w społeczeństwie (szczególnie wśród młodego pokolenia) wiedzy na temat roli i znaczenia obiektów militarnych w historii oręża polskiego, w tym;
 • Twierdzy Dęblin,
 • Twierdzy Grudziądz,
 • Twierdza Łomża,
 • Twierdzy Osowiec,
 • Twierdzy Toruń,
 • Twierdza Zamość,
 • Fortu ni Pomiechówek,
 • obiektów historycznych w Suwałkach;
 1. upamiętnienie bohaterów walczących w obronie Polski oraz ofiar zbrodni niemieckiego i sowieckiego totalitaryzmu;
 2. popularyzowanie wykorzystania zabytków militarnych do turystyki historycznej.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Zadania konkursowe powinny obejmować:

 1. organizację i przeprowadzenie cyklicznych lekcji historii poświęconych tradycjom orężnym i martyrologii narodu polskiego w oparciu o wyżej wymienione historyczne obiekty wojskowe.
 2. akcje promocyjno-informacyjne obejmujące m.in. poszukiwanie dokumentacji, materiałów historycznych oraz świadków historii związanych z wyżej wymienionymi miejscami.
 3. upowszechnienie informacji o wyżej wymienionych miejscach pamięci narodowej, poprzez przygotowanie materiałów historyczno-edukacyjnych, prowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej itp.;
 4. prowadzenie prac porządkowych i organizacyjnych umożliwiających sprawne i bezpieczne zwiedzanie wyżej wymienionych obiektów militarnych;
 5. opracowanie lub aktualizacja planu zwiedzania wyżej wymienionych obiektów militarnych, wraz z jego merytorycznym opisem;
 6. organizowanie opieki nad grobami bohaterów walki o niepodległość Polski i ofiar zbrodni totalitarnych, w przypadku gdy znajdują się one w wyżej wymienionych obiektach militarnych;
 7. inne nie wymienione wyżej.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są:

 • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy (m.in. stowarzyszenia, fundacje (z wyjątkiem fundacji utworzonych przez partie polityczne), oddziały stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze);
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
 • spółdzielnie socjalne;
 • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Zadania realizowane będą w formie powierzenia wykonania zadania publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na ich sfinansowanie.

Oferty składane w ramach powyższego konkursu mogą obejmować tylko jeden obiekt militarny.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Na realizację zadań w ww. zakresie zaplanowano kwotę w wysokości do 750 000,00 zł.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Oferty należy składać do dnia 5 marca 2021 r.

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE:

Szczegółowe informacje można składać na stronie internetowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-022021wddekid

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas