twitter instagram YouTube

2019-05-28
Konkurs Ministra Obrony Narodowej

Konkurs Ministra Obrony Narodowej

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia dla następującego rodzaju zadania: Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Konkurs obejmuje następujące zadania:

Zadanie I XXV Mistrzostwa Sportowo-Obronne Stowarzyszeń Młodzieżowych o Puchar Ministra Obrony Narodowej

Celem zadania jest zwiększenie aktywności organizacji społecznych w zakresie działań na rzecz obronności państwa. Cele szczegółowe zadania:

popularyzowanie służby wojskowej wśród młodzieży z organizacji proobronnych;
kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole i wyrabianie cech charakteru przydatnych w służbie wojskowej;
promocja sportów obronnych oraz wzrost aktywności fizycznej młodzieży zrzeszonej w organizacjach pozarządowych.
Na realizację zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 280 000 zł.

Zadanie II - VII Zawody Sportowo-Obronne Klas Wojskowych

Celem zadania jest zwiększenie aktywności organizacji społecznych w zakresie działań na rzecz obronności państwa. Cele szczegółowe zadania:

popularyzowanie służby wojskowej wśród młodzieży z klas mundurowych;
kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole i wyrabianie cech charakteru przydatnych w służbie wojskowej;
sprawdzenie umiejętności nabytych przez uczniów podczas prowadzonych zajęć;
promocja sportów obronnych i wzrost aktywności fizycznej młodzieży z klas mundurowych.
Na realizację zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 195 000 zł.

Zdanie III - 58. Zawody Strzeleckie „O Srebrne Muszkiety – 2019”

Celem zadania jest wzrost zainteresowania strzelectwem sportowym wśród młodzieży szkolnej. Cele szczegółowe zadania:

kształtowanie postaw proobronnych;
propagowanie i upowszechnianie tradycji strzelectwa sportowego i obronnego wśród młodzieży szkolonej;
doskonalenie umiejętności strzeleckich.
Na realizację zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 90 000 zł.

Zadanie IV - XLII Zawody Sportowo-Obronne „Sprawni Jak Żołnierze – 2019”

Celem zadania jest zwiększenie aktywności organizacji społecznych w zakresie działań na rzecz obronności państwa. Cele szczegółowe zadania:

promowanie sportów obronnych wśród młodzieży szkolonej;
popularyzowanie służby wojskowej wśród młodzieży;
kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole i wyrabianie cech charakteru przydatnych w służbie wojskowej;
promocja sportów obronnych i wzrost aktywności fizycznej młodzieży.
Na realizację zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 100 000 zł.

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są:

  • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy (m.in. stowarzyszenia, fundacje (z wyjątkiem fundacji utworzonych przez partie polityczne), odziały stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze);
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności pożytku publicznego;
  • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
  • spółdzielnie socjalne;
  • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.), które nie działają w celu osiągniecia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Termin składania wniosków:

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 13 czerwca 2019 roku.

Realizacja zadań jest finansowana w 100% z dotacji Ministerstwa Obrony Narodowej.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-082019wddekid

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas