twitter instagram YouTube

2020-08-05
Konkurs POWER 2.10 dotyczący tworzenia e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego

Konkurs POWER 2.10 dotyczący tworzenia e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło konkurs pn. Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – III etap w ramach II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Nabór wniosków będzie prowadzony w następujących terminach: I runda: od 18 sierpnia 2020 r. od godz. 9.00 do 31 sierpnia 2020 r. do godz. 12.00.

Celem konkursu jest uzupełnienie, zaktualizowanie i wzbogacenie istniejącej bazy e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego, tak aby treści z podstawy programowej kształcenia ogólnego z 2017 r. i 2018 r. zostały wypełnione i były możliwe do zrealizowania za pomocą udostępnionych zasobów na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej, samodzielnie przez uczniów, jak i pod kierunkiem nauczyciela.

Opracowane w ramach projektów konkursowych e-materiały dydaktyczne przyczynią się do zwiększenia wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu, w tym w nauczaniu uczniów z niepełnosprawnościami. Będą skutecznym narzędziem w rozwijaniu kompetencji cyfrowych oraz indywidualizacji procesu dydaktycznego. Stworzone w konkursach e-materiały dydaktyczne zwiększają ofertę bezpłatnych, otwartych, zasobów edukacyjnych umożliwiających naukę w dowolnym miejscu, czasie, za pośrednictwem dowolnego urządzenia, co przyczyni się do zwiększenia równego dostępu do wysokiej jakości treści edukacyjnych oraz większego wykorzystania innowacyjnych sposobów uczenia się i nauczania.

Przedmiotem konkursu pn. Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – III etap jest opracowanie łącznie 1047 nowych e-materiałów dydaktycznych oraz aktualizacja 3115 istniejących e-materiałów dydaktycznych, w poszczególnych obszarach przedmiotowych:

 • Obszar I - edukacja dla bezpieczeństwa, wiedza o społeczeństwie i historia – łącznie 633 e-materiały, w tym 182 nowe i 451 zaktualizowanych
 • Obszar II - język polski – łącznie 931 e-materiały, w tym 166 nowych i 765 zaktualizowanych;
 • Obszar III - biologia, przyroda, chemia i geografia – łącznie 759 e-materiałów, w tym 217 nowych i 542 zaktualizowane;
 • Obszar IV – fizyka, matematyka i informatyka – łącznie 964 e-materiały, w tym 109 nowych i 855 zaktualizowane;
 • 14Obszar V muzyka, historia muzyki, plastyka, historia sztuki oraz język łaciński i kultura antyczna – łącznie 151 nowych e-materiałów;
 • Obszar VI – edukacja wczesnoszkolna – łącznie 724 e-materiały, w tym 222 nowych i 502 zaktualizowane.

Powstające w ramach projektów konkursowych e-materiały dydaktyczne muszą być zgodne z opracowanymi w ramach projektu koncepcyjnego pn. „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – etap II”:

 1. Koncepcją e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego (załącznik nr 11 do regulaminu konkursu);
 2. Wykazami e-materiałów dydaktycznych dla obszarów I-VI (załączniki od nr 18 do nr 23 do regulaminu konkursu);
 3. Standardami: merytoryczno-dydaktycznymi, funkcjonalnym, dostępności i techniczno-graficznym (załączniki od nr 13 do nr 17 do regulaminu konkursu);
 4. Procedurami współpracy beneficjentów konkursowych z ekspertami projektu pozakonkursowego pn. „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego - etap III” realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie (załącznik nr 12 do regulaminu konkursu).

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się podmioty wyszczególnione w SZOOP, spełniające warunek określony w kryterium dostępu nr 1, zgodnie z którym beneficjentem projektu jest podmiot publiczny lub niepubliczny posiadający doświadczenie w tworzeniu multimedialnych i interaktywnych materiałów dydaktycznych, w tym dostępnych dla uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności, spełniających standard WCAG 2.0 lub 2.1. Doświadczenie w dziedzinie tworzenia multimedialnych i interaktywnych materiałów dydaktycznych będzie potwierdzone dokonaniami z ostatnich 5 lat w wyżej wymienionych dziedzinach (minimum 10 multimedialnych i interaktywnych materiałów dydaktycznych przeznaczonych dla uczniów szkół realizujących kształcenie ogólne), w tym minimum jeden materiał spełniający standard WCAG 2.0 lub 2.1).

Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 20 miesięcy.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie (alokacja na konkurs) wynosi 30 548 898,00 PLN w podziale na następujące obszary
1.    E-materiały dydaktyczne do edukacji dla bezpieczeństwa, wiedzy o społeczeństwie i historii – 3 361 938,00 PLN
2.    E-materiały do języka polskiego – 4 288 040,00 PLN
3.    E-materiały dydaktyczne do biologii, przyrody, chemii i geografii – 6 395 840,00 PLN
4.    E-materiały dydaktyczne do fizyki, matematyki i informatyki – 3 012 080,00 PLN
5.    E-materiały dydaktyczne do muzyki, historii muzyki, plastyki, historii sztuki oraz języka łacińskiego i kultury antycznej – 8 188 000,00 PLN
6.    E-materiały dydaktyczne do edukacji wczesnoszkolnej – 5 303 000,00 PLN.

Jeden projekt może obejmować tylko jeden z ww. obszarów. Tym samym maksymalna wartość projektu nie może być wyższa niż wysokość środków przeznaczonych na dany obszar wskazany powyżej.

Niniejszy konkurs ma charakter otwarty, co oznacza, że IOK prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie projektów w sposób ciągły, od 18 sierpnia 2020 r. do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach każdego z 6 obszarów
lub do zawieszenia/zamknięcia konkursu (z zastrzeżeniem, że w ramach danego obszaru do dofinansowania może zostać wybrany wyłącznie jeden wniosek o dofinansowanie). Wnioski będą przyjmowane w ramach odrębnych rund. Liczba rund konkursowych uzależniona będzie m.in. od liczby i wartości złożonych wniosków o dofinansowanie oraz wykorzystania alokacji w ramach danego obszaru. Nabór wniosków będzie prowadzony w następujących terminach:

 • I runda: od 18 sierpnia 2020 r. od godz. 9.00 do 31 sierpnia 2020 r. do godz. 12.00.

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu udziela IOK w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: konkurs.eogolne@men.gov.pl lub telefonicznie pod nr: 22 34 74 437.

Źródło oraz szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć pod adresem: https://efs.men.gov.pl/nabory/tworzenie-e-materialow-dydaktycznych-do-ksztalcenia-ogolnego-iii-etap-eogolne/

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas