twitter instagram YouTube

2018-02-16
Konkurs POWER 2.9 "Rozwój ekonomii społecznej"

Konkurs służy wyłonieniu czterech projektów, których celem będzie dostosowanie idei franczyzy do zasad ekonomii społecznej. Efektem projektów będzie powstanie czterech systemów franczyzy społecznej, opartych na franczyzie biznesowej, z powodzeniem funkcjonującej na terenie Polski.

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się podmioty ekonomii społecznej, czyli:

✔️przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnia socjalna
✔️podmioty reintegracyjne, realizujące usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: CIS i KIS; ZAZ i WTZ,
✔️organizacje pozarządowe
✔️spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych

Budżet: 8 mln zł.
Wnioski można składać: od dnia 31.01.2018 r. (od godz. 00.00) do dnia 28.02.2018 r. (do godz. 23.59).

Szczegóły konkursu na stronie : https://efs.mrpips.gov.pl/skorzystaj/nabory/konkurs-nr-powr.02.09.00-ip.03-00-00118

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas