twitter instagram YouTube

2017-03-22
Konkurs Pajacyk Polskiej Akcji Humanitarnej.

Jeśli Twoja organizacja prowadzi placówkę wsparcia dziennego i planujesz działania wspierające dzieci w okresie wakacji letnich 2017, możesz ubiegać się o dofinansowanie posiłków. Nabór trwa do 30 kwietnia 2017

CEL KONKURSU :

1) Rozwinięcie efektywnego systemu docierania z pomocą żywnościową do beneficjentów w okresie wakacji letnich.
2) Dotarcie z pomocą w formie posiłku do najbardziej potrzebujących dzieci i młodzieży w najbiedniejszych regionach Polski.
3) Zmniejszenia stopnia wykluczenia społecznego oraz poprawy zdrowia i potencjału intelektualnego dzieci i młodzieży poprzez finansowanie posiłków w placówkach wsparcia dziennego.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE :

Przedmiotem finansowania są posiłki dla dzieci uczęszczających do Placówki.
W ramach finansowania uznawane są koszty:
-zakupu produktów żywnościowych – w przypadku, gdy Placówka posiada własną kuchnię i samodzielnie przygotowuje posiłki
-zakupu gotowych posiłków – w przypadku, gdy Placówka nie ma kuchni i zapewnia dzieciom posiłek w formie cateringu
Ze środków finansowych przeznaczonych na dożywianie nie mogą być pokryte inne koszty niż produktów żywnościowych czy cateringu.
Stawka żywieniowa wynosić będzie maksymalnie 4 zł na osobę za jeden posiłek.
Posiłki finansowane z środków Fundacji powinny być zbilansowane, pełnowartościowe i zdrowe.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI :
1.
Organizacje pozarządowe (dalej zwane Organizacją) w rozumieniu Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.   03.96.873), prowadzące placówki wsparcia dziennego w rozumieniu Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej
2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne (dalej zwane Organizacją) działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania (czyli tzw. organizacjom kościelnym), jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej lub pomocy społecznej.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Pula przeznaczona na dotacje w pierwszej edycji Programu to 200 000 złotych.

Maksymalna kwota, o którą może starać się Organizacja to 10 000 złotych. Komisja Programu może rekomendować obniżenie sumy dotacji. Organizacja zostanie o tym
poinformowana przez Fundację drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany we wniosku.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW :

Fundacja prowadzi nabór do programu od 15 marca do 30 kwietnia br. Nabór będzie każdorazowo ogłaszany na stronie www.pajacyk.pl oraz w mediach społecznościowych. Pierwsza edycja Programu będzie trwała od 1 lipca do 31 sierpnia br.

DODATKOWE INFORMACJE I ŹRÓDŁO :
http://www.pajacyk.pl/nabor/


 

 

 


Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas