twitter instagram YouTube

2019-12-06
Konkurs Partnerstwo dla Wolontariatu – Edycja Lokalna 2020

Konkurs Partnerstwo dla Wolontariatu – Edycja Lokalna 2020

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza do udziału w pierwszej edycji konkursu „Partnerstwo dla Wolontariatu – edycja lokalna 2020” w ramach rządowego programu "Korpus Solidarności - Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030

Strategicznym celem Programu jest wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez wypracowanie i wdrożenie rozwiązań ułatwiających i zachęcających do systematycznego oraz długoterminowego angażowania się obywateli w wolontariat. Program będzie wdrażał rozwiązania gwarantujące długofalowe wsparcie rozwoju wolontariatu w Polsce.

Celem konkursu jest wybór Partnerów Lokalnych deklarujących realizację Programu na terenie min. jednego powiatu.

Konkurs kierowany jest do:

  • organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPiW, w tym w szczególności stowarzyszeń (w tym stowarzyszeń zwykłych), związków stowarzyszeń, fundacji oraz jednostek terenowych organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną;
  • osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
  • spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubów sportowych będących spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników;
  • spółdzielni socjalnych.

Konkurs ma inną formułę niż zazwyczaj obowiązująca. Nie oczekuje się od Wnioskodawców autorskich propozycji działań, definiowania grup odbiorców, szacowania kosztorysu. Elementy te są określone i zapisane w Programie Korpusu Solidarności oraz w Regulaminie Konkursu. W złożonych ofertach oceniane będzie doświadczenie Wnioskodawców, potencjał do realizacji zadań określonych w Programie oraz propozycje ich przygotowania i organizacji.

Wnioskodawca może się ubiegać o dofinansowanie w wysokości 52 000 złotych, a w ramach realizacji projektu nie ma konieczności wykazania wkładu własnego.

Dotacja zostanie przyznana na realizację działań od stycznia 2020 do grudnia 2020 roku.  W ramach dotacji wybrany Partner zorganizuje aktywności zdefiniowane we wniosku konkursowym i adresowane do grup odbiorców określonych w Programie, w tym wolontariuszy, koordynatorów, organizatorów wolontariatu oraz otoczenia wolontariatu.

Wnioski można składać do dnia 19 grudnia 2019 roku do godziny 16.00.

Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać na stronie internetowej pod adresem kliknij tutaj

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas