twitter instagram YouTube

2019-09-30
„Edukacja ekologiczna”

„Edukacja ekologiczna”

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 20.08.2019 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.04.05.04-IZ.00-30-001/19 w ramach Poddziałania 4.5.4 „Edukacja ekologiczna”. Wnioski przyjmowane będą do 31 października.

Kto może składać wnioski?

 • JST i ich związki;
 • Państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowego
 • Samorządowe osoby prawne;
 • Organizacje pozarządowe (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną);
 • Szkoły wyższe;
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
 • Jednostki naukowo-badawcze (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną).

Partnerstwo w projekcie jest możliwe na warunkach określonych w Regulaminie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem zostaną objęte następujące typy projektów:

 • prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska,
 • budowa, rozbudowa, modernizacja i doposażenie ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej.

Typy projektów można łączyć.

Wysokość dotacji

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych projektu z zastrzeżeniem, iż:

 • dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód – zastosowanie mają Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014‑2020 (MIiR/2014‑2020/7(3));
 • dla projektów objętych pomocą de minimis – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014‑2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 488).

Minimalna wartość projektu: 100 000,00 PLN

Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs to 7 000 000,00 zł i może ulec zmianie.

Dodatkowe informacje

Źródło oraz dodatkowe informacje dostępne są na stronie https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/327

 

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas