twitter instagram YouTube

2020-08-03
Konkurs Rzeczy są dla ludzi

Konkurs Rzeczy są dla ludzi

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza do udziału w konkursie „Rzeczy są dla ludzi”. Termin składania wniosków upływa 25 września 2020 r. (godz.16:00).

Celem konkursu jest wybranie do dofinansowania projektów, które w największym stopniu przyczynią się do poprawy jakości i zapewnienia niezależności życia osób ze szczególnymi potrzebami. Za osobę ze szczególnymi potrzebami, w rozumieniu art. 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019 r., poz. 1696, 2473), rozumie się osobę, która ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze względu na okoliczności, w których się znajduje, musi podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki w celu przezwyciężenia bariery, aby uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami.

W ramach konkursu NCBR prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie projektów, które mogą obejmować:

  1. badania przemysłowe;
  2. prace rozwojowe;
  3. prace przedwdrożeniowe.

Wnioskodawca jest zobowiązany do zastosowania wyników projektu w praktyce. W przypadku zagadnień badawczych nr 22 i 23, wymienionych w załączniku nr 3 do regulaminu, obowiązek zastosowania rozumiany jest jako co najmniej przetestowanie opracowanych standardów/ rozwiązań w praktyce oraz przekazanie ich do podmiotu mającego możliwość wdrożenia.

Wnioskodawca jest zobowiązany do wykazania, że w realizację projektu będzie włączony podmiot zrzeszający osoby ze szczególnymi potrzebami.

Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 48 miesięcy.

Wnioskodawcami w konkursie mogą być:

  1. samodzielne podmioty takie jak:
  • jednostki naukowe (w tym organizacje III sektora będące jednostkami naukowymi);
  • przedsiębiorstwa, które są zarejestrowane i prowadzą działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w tym organizacje III sektora będące przedsiębiorstwami).
  1. konsorcja składające się z podmiotów wymienionych w pkt. 1, przy czym w skład konsorcjum mogą wchodzić maksymalnie 4 podmioty (liderem konsorcjum może być dowolny podmiot wskazany w pkt 1).

W konkursie można złożyć tylko jeden wniosek dla danego projektu, obejmującego zagadnienie badawcze, wskazane w załączniku nr 3 do regulaminu.

Na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w konkursie przeznaczono 40 mln zł. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 200 tys. zł, a maksymalna 3 mln zł. Maksymalna intensywność pomocy publicznej oraz pomocy de minimis dla przedsiębiorstw została przedstawione w poniższej tabeli:

 

Status przeds. na badania przemysłowe na badania przemysłowe z uwzgl. premii na prace rozwojowe na prace rozwojowe z uwzg. premii na prace przed-wdrożeniowe – de minimis
Mikro  70% 80% 45%  60% 90%
Małe 70% 80% 45% 60% 90%
Średnie 60% 75% 35% 50% 90%
Inne niż MŚP 50% 65% 25% 40% 90%

                 

Poziom dofinansowania dla jednostek naukowych, nie będących przedsiębiorstwami na realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych i prac przedwdrożeniowych wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych, w przypadku gdy projekt jest realizowany w ramach ich działalności niegospodarczej.

Termin składania wniosków upływa 25 września 2020 r. (godz.16:00).

Pytania dotyczące warunków konkursu można kierować:
1.    w sprawach dotyczących finansowania (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu, zasada konkurencyjności) na adres: rzeczysadlaludzi-finanse@ncbr.gov.pl,
2.    w pozostałych sprawach na adres: rzeczysadlaludzi@ncbr.gov.pl oraz pod numery telefonów (0-22) 39 07 419 oraz (0-22) 45 67 504.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć pod adresem: https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-krajowe/rzeczysadlaludzi/

Sposób składania wniosków
Wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie informatycznym

link do systemu, dokumentacja

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas