twitter instagram YouTube

2021-01-14
Konkurs UdSKiOR - Dotacje na kultywowanie pamięci o kombatantach wojennych i osobach represjonowanych

Konkurs UdSKiOR - Dotacje na kultywowanie pamięci o kombatantach wojennych i osobach represjonowanych

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (UdSKIiOR) ogłosił konkurs na podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Termin składania wniosków do 26 lutego 2021 r.

CEL KONKURSU: 

Celem jest powierzenie lub wsparcie wykonywania zadania publicznego w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Zasady przyznawania dotacji:

1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz inne podmioty.

2. Dotacje na realizację zadania publicznego przyznaje się zgodnie z zasadami określonymi w ustawach: ; w aktach wykonawczych do nich; w zarządzeniu Szefa Urzędu z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zasad przyznawania oraz przekazywania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego oraz w niniejszym ogłoszeniu.

3. Dotacja nie może zostać przyznana na:

a) część ceny towaru/usługi będącą podatkiem od towarów i usług, jeśli oferent jest podatnikiem podatku od towarów i usług;

b) zadanie już zrealizowane;

c) spłatę zaległych zobowiązań;

d) pokrycie kosztów delegacji służbowych;

e) bieżące koszty funkcjonowania niezwiązane z realizacją zadania (np. czynsz, energia elektryczna, telefon);

f) wynagrodzenia z tytułu umów o pracę;

g) koszty zakupu sprzętu związanego z realizacją zadania;

h) koszty zakupu środków trwałych itp.

4. Szef Urzędu zastrzega sobie prawo do udzielenia dotacji w wysokości mniejszej od wnioskowanej.

5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

Terminy i warunki realizacji zadań

1. Dotacja może być wykorzystana wyłącznie na realizację zadania w roku 2021.

2. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań regulować będzie umowa zawarta między Urzędem a oferentami wybranymi w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert.

3. Oferent, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016 r.) oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisach z zakresu ochrony danych osobowych w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2019 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.).

Terminy składania wniosków:

do 26 lutego 2021 r.


Ofertę wraz z załącznikiem należy przesłać w formie:

skanu jako plik pdf na adres email: info@kombatanci.gov.pl;
dostarczyć bezpośrednio do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa w terminie określonym w otwartym konkursie ofert.


Wysokość dotacji:

Wysokość środków publicznych na realizację wymienionych zadań wynosi: 600 000 zł.

Warunki składania oferty:

1. Ofertę należy wypełnić czytelnie na wzorze oferty stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. poz.2057, ze zm.).

2. Oferenci realizujący zadanie publiczne muszą prowadzić działalność statutową w obszarze zadań objętych konkursem.

3. Oferta może dotyczyć wyłącznie jednego przedsięwzięcia z zakresu zadań wymienionych w punkcie I niniejszego ogłoszenia.

4. Złożenie oferty realizacji zadania publicznego przez inny podmiot będący osobą fizyczną, w tym prowadzącą działalność gospodarczą, oznacza wyrażenie przez nią zgody na przetwarzanie jej danych osobowych zawartych w ofercie w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert i wyboru najlepszych ofert. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

5. Zadanie przedstawione w ofercie może być realizowane wspólnie przez kilku oferentów, jeżeli oferta została złożona wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2-5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W przypadku realizowania zadania wspólnie – oferenci odpowiadają solidarnie za realizację zadania. Do takiej oferty należy dołączyć umowę regulującą stosunki pomiędzy oferentami, pod rygorem odrzucenia z przyczyn formalnych.

6. Wymagane jest wypełnienie w ofercie dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego w części III oferty pkt.6, z określeniem wskaźnika rezultatu oraz sposobu jego monitorowania;

7. Niezbędne jest podanie nazw rodzajów kosztów w tabeli Zestawienie kosztów realizacji zadania;

8. Koszty administracyjne związane z realizacją zadania nie mogą przekroczyć 20% planowanej kwoty dotacji

9. Wniesienie wkładu finansowego własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane;

10. W przypadku planowanego pokrywania kosztów z wkładu osobowego i/lub rzeczowego, obowiązkowe jest wskazanie w części VI oferty w Innych informacjach nazw tych kosztów oraz oszacowanie ich wartości. Nie podanie powyższej informacji skutkować będzie odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych;

11. Wysokość wkładu rzeczowego powinna zostać potwierdzona wyceną, umową, dokumentami księgowymi, kosztorysem itp., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

12. Wniesienie wkładu osobowego i rzeczowego nie jest obowiązkowe.

13. Podmiot składający ofertę dotyczącą:

a) publikacji, dołącza maszynopis pracy (w formie papierowej lub na płycie CD);

b) audiobooku, dołącza treści planowane do zamieszczenia na nośniku (w formie papierowej lub na płycie CD);

c) periodyku, dołącza treści i materiały planowane do publikacji (w formie papierowej lub na płycie CD);

d) wystawy, załącza scenariusz wystawy z przykładowymi planszami;

e) projektu dokumentacyjnego, załącza materiały planowane do umieszczenia na stronie;

f) realizacji filmu fabularyzowanego załącza scenariusz filmu wraz z informacją dotycząca długości trwania produkcji filmowej oraz jej twórców, tj. reżysera, scenarzysty, itp.;

g) realizacji filmu dokumentalnego konspekt/scenariusz filmu wraz z informacją dotycząca długości trwania produkcji filmowej oraz jej twórców, tj. reżysera, scenarzysty, itp.;

h) realizacji notacji filmowych biogramy uczestników walk niepodległościowych wraz z informacją dotycząca długości trwania produkcji filmowej oraz jej twórców, tj. reżysera, scenarzysty, itp.;

14. Kopie wymaganych dokumentów powinny zostać poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do podpisywania zobowiązań majątkowych.

ŹRÓDŁO I DODATKOWE INFORMACJE: 

www.kombatanci.gov.pl/pl/urz%C4%85d/dotacje/rok-bie%C5%BC%C4%85cy/2330-og%C5%82oszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87-dokumentacyjn%C4%85-i-wydawnicz%C4%85-zwi%C4%85zan%C4%85-z-kultywowaniem-i-upowszechnianiem-tradycji-walk-o-niepodleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-i-suwerenno%C5%9B%C4%87-rp-oraz-pami%C4%99ci-o-ofiarach-wojny-i-okresu-powojennego-w-2021-roku.html

KONTAKT: 
Pokój N041

Wejście od ul. Żurawiej 3/5

Czynny:

Poniedziałek - czwartek 8:15-16:15
Piątek - 8:15-14:30
Przerwa w godz. 13:00 - 13:30

tel. 22 276 77 77
e-mail: info@kombatanci.gov.pl

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas