twitter instagram YouTube

2018-05-04
Konkurs dotacyjny: Przeciwdziałanie uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym)

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację, w formie wspierania, zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) w roku 2018.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego, na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 poz. 450 tekst jedn.) zwanej dalej Ustawą, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację, w formie wspierania zadania publicznego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) w roku 2018:

Konkurs „Organizacja wypoczynku wakacyjnego (w okresie wakacji letnich), połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym, w ramach profilaktyki selektywnej  dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień”.

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy, organizacji wypoczynku wakacyjnego (w okresie wakacji letnich) dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień (alkoholowych i/lub narkotykowych), połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym (np.: elementami treningu asertywności, nabywaniem umiejętności rozwią­zywania konfliktów i radzenia sobie w trudnych sytuacjach) oraz z różnego rodzaju konkursami, zabawami z prezentacją twórczości dzieci, imprezami sportowymi itp.

 Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są prowadzące statutową działalność w dzie­dzinie objętej konkursem:

1.    Organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 Ustawy.

2.    Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy.

Kryteria, jakie muszą spełniać podmioty składające ofertę:

1.    Prowadzić działalność na terenie Województwa Wielkopolskiego.

2.    Nie posiadać zobowiązań publiczno-prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym.

3.    Posiadać własne konto bankowe.

4.    Działalność z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) zapisana w statucie organizacji.

5.    Oferta winna być sporządzona za pomocą dedykowanej platformy elektronicznej Witkac dostępnej za pośrednictwem portalu Wielkopolskie Wici (www.wielkopolskiewici.pl, w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs.

Wybór ofert nastąpi w terminie do 57 dni po upływie terminu składania ofert.

Oferty dotyczące wspierania realizacji zadań publicznych województwa w zakresie przedmiotowym, wypełnione z wykorzystaniem generatora ofert (Witkac.pl) należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań (oferty przyjmowane są przez Punkt Kancelaryjny usytuowany w holu głównym), w zaklejonej i opieczętowanej kopercie z dopiskiem: „Departament Zdrowia - Uzależnienia – Konkurs: dokładna nazwa konkursu” w terminie do 11 maja 2018 roku do godziny 15.30 włącznie (nie decyduje data stempla pocztowego).

O przyjęciu oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Urzędu Marszałkowskiego.

Szczegóły na stronie: Konkurs

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas