twitter instagram YouTube

2018-09-25
Konkurs dotacyjny w obszarze "Edukacja"

W dniach od 2 lipca do 7 października 2018 Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej przyjmuje wnioski na projekty w priorytecie „edukacja”.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się projekty polsko-niemieckie: podnoszące jakość dwu- lub wielostronnych relacji poprzez pogłębienie wiedzy na wybrane tematy (w tym specjalistyczne i historyczne); podnoszące kompetencje językowe i wiedzę o kraju sąsiada; służące doskonaleniu zawodowemu i specjalistycznemu; dotyczące edukacji kulturalnej, projekty inkluzyjne.

Harmonogram konkursu:

 • Termin składania wniosków: do 7 października 2018
 • Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: listopad 2018
 • Termin realizacji projektów: od 1 stycznia 2019 do 30 listopada 2019

Zasady finansowania projektu:

 • Wnioski o dotację powyżej 30 000 zł/ 7.000 euro w priorytecie „edukacja” mogą być składane wyłącznie w ramach konkursu.
 • Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 80 000 zł /18.700 euro.
 • Wnioskowane dofinansowanie może stanowić maksymalnie 50% kosztów całkowitych projektu.

Kryteria oceny projektów:

Formalne kryteria oceny projektów w ramach konkursu odpowiadają formalnych kryteriom składania wniosków do FWPN.

Kryteria oceny merytorycznej:

 • wpływ projektu na podnoszenie jakości relacji polsko-niemieckich
 • wypełnianie deficytów w relacjach polsko-niemieckich
 • skuteczność i trwałość
 • popularyzacja wiedzy o kraju sąsiada skoncentrowanej na ważnych wybranych tematach
 • zgodność z nowoczesnymi standardami edukacyjnymi
 • możliwość ponownego wykorzystania wyników, poszerzenia grupy docelowej;
 • w przypadku projektów związanych z nauczaniem języka polskiego /i lub niemieckiego: czy projekt pobudza zainteresowanie nauką języka polskiego i/lub języka niemieckiego i popularyzuje język polski i / lub język niemiecki dzięki zastosowaniu nowoczesnych i atrakcyjnych metod nauczania? Czy projekt ma wpływ na opracowanie metod i programów nauczania języków polskiego i / lub niemieckiego jako obcego oraz pomocy dydaktycznych?
 • w przypadku projektów historycznych: czy projekt porusza tematy historyczne dotychczas niedostatecznie obecne w działaniach edukacyjnych, czy dociera do grup dotychczas pomijanych?
 • wspieranie dokształcania grup zawodowych ze zbliżonych branż lub współpracy między instytucjami o podobnym profilu działalności i budowania ich kompetencji
 • umożliwianie wymiany wiedzy i doświadczeń
 • umożliwianie poznania i transferu innowacyjnych rozwiązań modelowych, ułatwianie integracji grup zawodowych na rynku pracy w drugim kraju.

Wniosek o dotację należy wypełnić i przesłać za pomocą Internetowego Systemu Obsługi Wniosków (ISOW). Wysłanie wniosku za pomocą ISOW jest równoznaczne ze złożeniem wniosku (nie przyjmujemy wersji papierowej).
Podpis elektroniczny nie jest wymagany.

Po wejściu na stronę ISOW, proszę wybrać właściwą dla wnioskodawcy wersję językową formularza. Wniosek należy wypełnić w następujący sposób:

 • pola z oznaczeniem PL w języku polskim,
 • pola z oznaczeniem DE w języku niemieckim,
 • pola nieoznaczone ww. symbolami w języku właściwym dla wnioskodawcy.
Proszę podawać oryginalne nazwy instytucji.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej FWPN: Konkurs

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas